Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Вяра

Пореден абсурд: "Най-прекият ви път към Социални грижи и Отдел „Закрила на детето” може да минава през банката!"


Сподели:
01 Октомври 2019, Вторник

Здравейте, Родители!

      Искам да представя на Вашето внимание един абсурд, на който станах свидетел днес. Най-прекият ви път към Социални грижи и Отдел „Закрила на детето” може да минава през банката!

Как се случва?

     Откриваш на детето си детски влог. По времето, когато сме били малки, най-естественото нещо беше да откриеш на името на детето си влог. И ние сме го правили за децата си, но приключи безславно, защото сътресенията в държавата следваха едно след друго, парите се обезцениха драстично и влогът се обезсмисли. И в днешно време има такива влогове, рекламирани подобаващо от служителите на банките.

     Днес в офиса ни дойде млад мъж, с когото се познаваме от протестите. Будно, активно момче. Видимо притеснен. В ръцете си държи „Покана за провеждане на среща” от Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане”  – Пазарджик.  Поканата гласи следното: „Във връзка с изготвяне на доклад  до Районен съд – Пазарджик по гражданско дело № …./2019 г., относно сина ви …(имената на детето).., ЕГН …., с адрес ….., е необходимо да посетите офисите на Отдел Закрила на детето при Дирекция социално подпомагане  – Пазарджик, на адрес …. .” Лице за контакт, телефон, подписи, печат. Прилагам снимка със заличени данни.

Младият баща ми разказа, че когато се родило детето им, със съпругата му направили влог на негово име. В момента детенцето е на три години. Заделяли и му внасяли парички, когато имат възможност. Но Банка ДСК променила условията по влоговете и започнала да начислява такси. Свалили и лихвения процент и в крайна сметка сумата по влога вместо да се увеличава, започнала да намалява. Отишли да изтеглят парите и да закрият влога. С изненада установили, че биха могли да го направят единствено с разрешение на Съда. Решени да спасят спестяванията си те подали молба до Районния съд за издаване на такова разрешение. От своя страна пък Районен съд сезира Социални грижи – отдел „Закрила на детето”, като им възлага да изготвят Социален доклад и да дадат становище дали е в интерес на детето развалянето на депозита и закриването на сметката от неговите родители.

     Звучи като виц, нали? И на мен ми звучеше така … Но не е виц! Абсурдно е, но е истина!

     Отидох с момчето в Отдел „Закрила на детето” и присъствах на разпита им за изготвяне на социален доклад. Разпитаха за всичко, както си му е реда. Тези хора карат по протокол. Изпълняват стриктно всичко, каквото им спускат отгоре. Те са просто едни служители. Те си вършат работата. Това казвам за всички онези, които не вярват, че Норвежкият ужас може да стане факт у нас … Считайте, че е станало. На ничия човещина не можете да разчитате, това е просто една бюрократична машина – безпристрастна, без-емоционална, безчувствена!

     Записвайки си цялата информация за малкия човек – имена на родителите, тяхната месторабота, какви заплати получават, живеят ли в брак, къде живеят, какво жилище обитават, колко е голямо жилището – има ли детето собствена стая, чия собственост е, какви са битовите условия, коя детска градина посещава детето, в коя група е, как се казва госпожата му, кой е личният му лекар, сложени ли са му всички ваксини, боледува ли често, боледувало ли е сериозно, има ли наследствени болести в семейството им, имат ли подкрепа за отглеждане на детето от други хора – техните родители …… служителките обясниха, че предстои да изготвят социален доклад и да го представят пред Районен съд – Пазарджик, който от своя страна на закрито заседание ще вземе решение, дали да позволи тегленето на парите и закриването на влога на малкия човек!

Можете ли да си представите?!?

     Заради един влог, детето се озова със социален доклад на свое име! Влезе в системата на социалните!

     Отворих Гугъл. По-долу слагам извадка на текста, който в банката винаги премълчават, при откриването на влога (по информация на служителките от отдел „Закрила на детето” обичайно родителите идват при тях много ядосани, и обикновено в банката им е спестена тази информация) :

Детски влог

Осигурява бъдеще за Вашето дете.

………

Документи
……….

Разпореждане със сумите по влога може да се извършва по всяко време и във всяко поделение на банката. Разпореждането се извършва с разрешение от Районния съд и от:
–  законния представител – за малолетни /до 14-годишна възраст/;
–  титуляра, заедно с родител или попечител – за непълнолетни /от 14 до 18-годишна възраст/.
……..

Прилагам и линк към процедурата по този въпрос, която открих в сайта на Софийски районен съд: http://srs.justice.bg/srs/117-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3

Изглежда по този начин:

„РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ
Теглене на суми от влог на дете (или лице, поставено под запрещение със съдебно решение) се допуска само с разрешение на Районния съд по настоящия адрес на детето, след като съдът се увери, че сделката е в интерес на детето или важни нужди на семейството.  Кой може да подаде искането до съда? Молбата, съдържаща искането, се подписва и подава от: • Законния представител на лицето в случаите, когато: – детето е малолетно (няма навършени 14 години) – законен представител в тези случаи е неговият родител или настойник;
– лицето е поставено под пълно запрещение – законен представител е неговият настойник (съпруг, родител);
• Лицето – титуляр на влога в случаите, когато то е непълнолетно (т.е. дете, навършило 14 години, но ненавършило 18 години) или е поставено под ограничено запрещение. В тези случаи молбата се подписва също и от неговия родител или попечител! Какви документи трябва да се представят пред съда? 1. До съда се подава МОЛБА, в която се посочват: – трите имена, единен граждански номер, адрес на детето (или на запретеното лице) и телефонен номер, ако има такъв;
– трите имена, единен граждански номер и адрес на законния представител (родител или настойник), съответно на лицето, което оказва попечителско съдействие (родител или попечител), и телефонен номер, ако има такъв;
– размерът на сумата, за която се иска разрешение;
– нуждите, за които ще се използват сумите;
– банката и IBAN на сметката, от която ще бъдат изтеглени средствата. Ако искате да закриете влога/сметката и да изтеглете всички налични средства, това трябва да се запише изрично! За Ваше улеснение, образец на молбата можете  да изтеглите: – от тук, ако детето е малолетно дете (ненавършило 14 години) – от тук, ако детете е непълнолетно (навършило 14 и ненавършило 18 години) 2. Към молбата се прилагат заверени копия на следните документи: – доказателство за настоящия адрес на титуляра на влога/сметката (адресна карта от общината);
– доказателства за представителната власт или попечителството (удостоверение за раждане на детето; съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права; актуално удостоверение от съответната община за назначаване на настойник, настойнически съвет, попечител, заместник-попечител).
– мнение на настойническия съвет, когато е назначен такъв;
– извлечение от сметката, удостоверяващо извършените транзакции (теглене на суми и внасяне на суми по сметката);
– декларация за имуществото, притежавано от детето. Образец от декларацията можете да изтеглите: – от тук, ако детето е малолетно дете (ненавършило 14 години)
– от тук, ако детете е непълнолетно (навършило 14 и ненавършило 18 години) – вносна бележка за платена държавна такса – таксата в размер на 25 лева можете да внесете на място в банковия офис на ет. 1 в сградата на съда или във всеки друг банков клон по сметката на Софийския районен съд. Заверката се прави от Вас, като върху ксерокопието на всеки документ напишете „Вярно с оригинала”, следвано от Вашето име и подпис! Къде трябва да подадете документите? Молбата заедно със заверените документи се подават в „Регистратура”. Служителят на регистратурата ще Ви даде входящ номер и ще постави същият върху Вашия екземпляр на молбата. Какво следва? По молбата Ви ще се образува дело и, за да прецени дали искането е от полза за детето, съдията по него може да изиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Възможно е и да изиска от Вас допълнителни документи като декларации за доход и други. Ако молбата Ви е отхвърлена, съдът ще изпрати съобщение за това на посочения от Вас адрес! Ако молбата Ви е уважена, заверен препис от съдебното решение може да получите в „Деловодство”  – при деловодителя, обслужващ съдебния състав, постановил решението!
  Моля да имате предвид, че издаване на заверен препис от съдебното решение се заплаща отделно! Такса е в размер на 2 лв. за първата страница и по 1 лв. за всяка следваща и се заплаща по същия начин (по сметка на Софийски районен съд за държавни такси). 
Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет.”
     Още не мога „да смеля” информацията, която  Ви споделям в момента. В мен текат тежки мисли. Докато сме си спали кротко, системата ни е стиснала в хватката си … Какво ли още има по бюрократичните дебри на държавата, готово да ни изненада всеки един момент?!? Как допуснахме това да се случи?!?! Какво още сме готови да допуснем?

„…Още ли спите и почивате? Доста е! Дойде часът!…”

Източник: daspasimdecatanabulgaria.org

В категории: Анализи и коментари, Конфликтни теми

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
След "последния доклад" за България се задава механизъм за спиране на евросредства

Д-р Неделчо Тотев:" Кризата в болниците ще се задълбочи, ако... "

Даниел Смилов: "Има индикации България да получи последния мониторингов доклад"

Лавров пред "Взгляд": Разпадът на СССР даде суров урок на руската дипломация

ООН:" До 2050 година България ще загуби една четвърт от населението си"

Проф. Илчев: "Комисията по исторически въпроси със Северна Македония зацикли"


НОВИНИТЕ
28 октомври - неучебен, но присъствен 28 октомври - неучебен, но присъствен

Напрежение в Егейско море! Напрежение в Егейско море!

Няма опасност от епидемия от листериоза в България Няма опасност от епидемия от листериоза в България

Близо 1/5 от работниците в Европа са изложени на опасни вещества Близо 1/5 от работниците в Европа са изложени на опасни вещества

САЩ: "Срокът за спиране на турската офанзива в Сирия може да бъде удължен" САЩ: "Срокът за спиране на турската офанзива в Сирия може да бъде удължен"
ЕВРОПА
След "последния доклад" за България се задава механизъм за спиране на евросредства След "последния доклад" за България се задава механизъм за спиране на евросредства

Ивайло Пенчев: " За Фолксваген да ви кажа. Не, не е добро за България!" Ивайло Пенчев: " За Фолксваген да ви кажа. Не, не е добро за България!"

Препоръките в Евродокладите създадоха повече рискове, отколкото напредък Препоръките в Евродокладите създадоха повече рискове, отколкото напредък

Даниел Смилов: "Има индикации България да получи последния мониторингов доклад" Даниел Смилов: "Има индикации България да получи последния мониторингов доклад"

Британският парламент блокира гласуване на сделката на Борис Джонсън за Брекзит Британският парламент блокира гласуване на сделката на Борис Джонсън за Брекзит