Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Вяра

ПК „Правна комисия“


Сподели:
14 Декември 2018, Петък

В първа точка от дневния ред съветниците приеха предложение за актуализиране на „Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна.“

От дирекция „Здравеопазване“ съобщиха, че актуализацията е нужна, за да могат критериите да се доближат максимално до тези, които са за детските градини. Друга цел е класирането да се съобразява повече с желанията на родителите.

В следващата точка без коментари комисията даде положително становище по предложение за промени в Наредба за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора във Варна“.
На заседанието бяха разгледани също писма от общинския съветник Григор Григоров, относно „Централен Универсален Магазин Варна“ АД.

„Колеги, пратил съм две предложения по същество за решение от Общински съвет- Варна. Започвам с първото. След направен правно-финансов анализ от мен и мои сътрудници, се оказа, че придобиваните от нас дружества „ЦУМ“ АД и „Порт Палас“ АД са дружества без дейности, изпразнено съдържание и фалирали. По тази причина направих и съответното предложение общината да не придобива акциите на дружествата, а да придобие единствено поземления имот, който е собственост на акционерното дружество. По този начин мисля, че ние ще придобием един чист актив, като аргументите за дължимите около 8,2 мил.лв, ако направим такава сделка, на практика след като бъдат отпуснати от държавата, те пак ще влязат в държавата, т.е. в рамките на 5 дни ще се движат от една сметка в друга. Тук няма да коментирам фактите, относно оценката на самата дупка, защото е ясно, че няма да стигнем до никакъв конструктивен дебат. Искам да споделя с вас и няколко неща, които касаят по същество и решението, което ние сме взели за придобиване на т.нар. „Дупка“. В нашето решение ние упълномощаваме кмета да закупи съответните акции от „Холдинг тур инвест“, който в това предложение за решение се твърди, че е собственик на акциите на двете дружества към датата на взимане на решение. От справки в Търговския регистър е видно, че собственик на акциите на „ЦУМ Варна“ АД са около 75% на 25%, съответно собственост на „Холдинг тур инвест“ и „Търговски дом- Варна“. Оценката, която ни е представена от оценителите, в частта правен статут се твърди, че собственик към момента на взимане на решението е „Слънчев ден“ АД. От последния представен годишен финансов отчет от 2017 година на „ЦУМ Варна“ АД излиза, че 99,91% е собственост на „Холдинг тур инвест“, 0,09% на „ЦУМ“ АД София. Всички тези неясноти, около това кой е собственик на акциите на дружествата, навеждат на мисълта, че нашето решение е взето без достатъчни мотиви, без да е ясно кметът на кого трябва да приведе точно парите.

Във второто ми писмо съм направил един доста подробен анализ за това как са учредявани всички дружества, които ние ще придобиваме, какви дейности са извършвани, съмненията за нарушения, некоректно съставени актове, съмнения за присвояване на ид.ч. от парцели, които са публична държавна собственост. Също така за трансформацията и апортирането от едно дружество, за въпросните 40 апартамента в Слънчев ден, които се продават на данъчни оценки, има укриване на данъци, ддс и други. Всички това го предоставям на вашето внимание без да сезирам до този момент компетентните органи, само защото вярвам, че ще вземем едно добро решение.С общи усилия може да направим така, че да не се превръщаме в игнатиевски цигани.“

Тодор Балабанов:
„Единствените компетентни лица, които могат да кажат кой е собственик на акциите, това е Съветът на директорите. Той може да ви каже във всеки един момент към днешна дата кой е собственик на всяка една от акциите на капитала на дружествата. Нито едно друго лице не може да ви каже.Аз твърдя, че към датата на вземане на решението, собственик на акциите са тези посочени в решението лица.“

Григор Григоров:
„Вижте сега, ако е направена някаква стъкмистика, не знам. Оценката е направена 11 дни преди вземането на нашето решение.“

Тодор Балабанов:
„Като видим точната дата, изискваме една справка то Съвета на директорите към тази дата кой е бил собственик, без да правим каквито и да било внушения.“

Григор Григоров:
„Какви внушения правим?“

Тодор Балабанов:
„Казвате, че правим стъкмистика.“

Григор Григоров:
„Аз не съм казал, че вие правите, може Съветът на директорите да прави. Нищо не внушавам.“

Тодор Балабанов:
„Вижте, решението е влязло в законна сила и изпълнено в цялост. Сделката е сключена и Община Варна вече е собственик на двете търговски дружества. Аз ще предложа да възложим на администрацията да изготви предложение за ликвидация на двете търговски дружества.Следващата стъпка на местния парламент ще е обявяване на имотите за публична общинска собственост.“

Григор Григоров:
„Това е добро решение, но нека все пак да се направи една проверка от всички компетентни органи и да изпратим сигнал до Прокуратурата.“

Тодор Балабанов:
„Такъв сигнал вече е изпратен от Ваши партийни колеги.“

Григор Григоров:
„Аз нямам партийни колеги. Аз не знам какъв е този сигнал и едва ли е със същия обем информация.“
В крайна сметка комисията остави без решение предложението на независимия общински съветник
Григор Григоров Общинският съвет да прегласува решението си за закупуване на Дупката. Съветниците приеха предложението на Тодор Балабанов да се възложи на администрацията да изготви предложение за ликвидация на двете търговски дружества.
В следващата точка бе разгледана жалба от Иванка Жечева, относно нарушение на Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти.
Госпожа Жечева обясни пред съветниците, че от 2012 години е писала писма, за да сигнализира за бетониране на междублоково пространство от 40кв.м., което според думите й е зелена площ и е собственост на Община Варна. На повечето от писмата й не е отговорено и тя твърди, че има нарушение на Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти.
От администрацията й отговориха, че са направени множество проверки, които констатират, че нарушения няма. Става дума за магазин за цветя, 40 кв.м., собственост на три фирми. Визираната земя не е отредена за зелена площ, всички нормативни изисквания са спазени и няма нарушения.
В следващата точка съветниците разгледаха колективна жалба срещу извършване на вулканизаторска деност на ул.”Княз Ал. Батенберг”.
Съседи се жалват, че дейността се извършва незаконно  в една от мазите на жилищна сграда и непосредствено разположения на отсрещния тротоар гараж, които нямат статут на работилница. Не се спазват изискванията за опазване на околната среда, шум и вибрации, както и няма възможност за изхвърляне на отпадъци. Същите се съхраняват в гараж на отсрещния тротоар и в двора на жилищната сграда, без да се изхвърлят с години. Дейността се извършва непосредствено на улицата, на тротоара, който непрекъснато е зает от автомобили.

Жалбата срещу въпросния гумаджия е втора, като след първата му е бил съставен акт за установено административно нарушение. Премахнати от платното са били автомобилните гуми и торбите с пясък, с които вулканизаторът пазел места за клиентите си, обясни представител на общинската администрация.  Стана ясно още, че в момента се проверява обстойно статутът на помещенията - дали отговарят на съответната дейност , както и дали вулканизаторът има документи за търговска дейност.
Последната точка бе писмо от Съюза на хотелиерите.
Милчо Ставрев, член на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в „Златни пясъци” и „Св. Св. Константин и Елена”:

„През последния туристически сезон в „Златни пясъци” имаше дни, в които курортът бе затънал в боклук. В резултат през изминалото лято имаше редица оплаквания от туристите. През последната година се наблюдава неспазване на честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, определена със заповед на кмета. Не се спазва часовият график за сметоизвозването от фирмата. Причината е липсата на машини и човешки ресурси, както те признаха в впоследствие. Има и намаляване на кошчетата, в които гостите на комплексите трябва да си изхвърлят отпадъците. Всичко това създава много лош имидж на комплекса. Освен замърсяване, това е предпоставка и за зарази.“

Хотелиерите предлагат изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като се даде възможност фирмите да бъдат освобождавани от такси смет, ако не са доволни от качеството на услугата и всеки да може да сключва договори са обслужване с лицензирани фирми.  За пример се дават София, Добрич и Аксаково, където за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия е дадена възможност за пряко договаряне с фирми, извършващи услуги по сметосъбиране и сметоизвозване. 

Николай Бонев, директор на общинска дирекция „Местни данъци”:

„Освобождаването от таксата няма как да стане в пълен размер, тъй като хотелите дължат такса за поддържане чистотата на територията за общо ползване. Масово голяма част от хотелите декларират съдове за смет за 3-4 месеца съдове в годината, като така плащат около 1/3 от годишната такса. Практика е някои хотели да декларират доста по-малко от необходимите съдове за смет. Един 4-звезден хотел с 400 места за настаняване да декларира 3 кофи по 240 литра. Е, как няма да бъдат препълнени.”

Председателят на правната комисия Христо Атанасов предложи казусът първо да бъде разгледан от комисиите „Благоустройство и комунални дейности”, „Туризъм, търговия и рекламна дейност” и „Финанси и бюджет”, и след това предложенията за нормативни промени да бъдат предложени на вниманието на правната комисия.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Камарата на архитектите: "Сградата на детската болница е невъзможна и незаконна"

"Репортери без граници": България е в медийна гражданска война, която изборът на Гешев може да влоши

Изпълнителната комисия на БФС решава кой да наследи Борислав Михайлов

НПО превземат държавата.

Захариева пред ТАСС: "България е готова за конструктивно сътрудничество с Русия"

Петр Келнер, най-богатият чех, купува Би Ти Ви?


НОВИНИТЕ
Десетки приятели, близки и творци се сбогуваха с големия Милчо Левиев Десетки приятели, близки и творци се сбогуваха с големия Милчо Левиев

Удариха джамия в Афганистан, има над 30 убити Удариха джамия в Афганистан, има над 30 убити

Бързият влак София-Варна е блокиран до гара Левски Бързият влак София-Варна е блокиран до гара Левски

Генерална стачка в Каталуния, МВнР съветва да не пътувате натам Генерална стачка в Каталуния, МВнР съветва да не пътувате натам

Ангела Меркел: "Германското правителство няма да доставя оръжия на Турция" Ангела Меркел: "Германското правителство няма да доставя оръжия на Турция"
ЕВРОПА
Европейските лидери не взеха решение за Северна Македония и Албания Европейските лидери не взеха решение за Северна Македония и Албания

Франция, Холандия и Дания спират Скопие и Тирана за ЕС Франция, Холандия и Дания спират Скопие и Тирана за ЕС

Лидерите на страните от ЕС одобриха сделката за Брекзит Лидерите на страните от ЕС одобриха сделката за Брекзит

ЕС: "Ратифицирането на споразумението за Брекзит до 31 октомври е невъзможно" ЕС: "Ратифицирането на споразумението за Брекзит до 31 октомври е невъзможно"

Демократичната юнионистка партия блокира сделката за Брекзит Демократичната юнионистка партия блокира сделката за Брекзит