Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Вяра

Административен съд – Варна се произнесе с определение по делото, образувано по жалба на общински съветници, свързана с решението на проблема с "Дупката"


Сподели:
21 Октомври 2018, НеделяО П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 
 
ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,
 
ХVІ-ти състав ,в закрито заседание на 16.10.2018 г.,
като разгледа докладваното от съдия Красимир Кипров
адм.д. № 2880  / 2018  г. по описа на съда,за да се   произнесе взе  предвид следното :


Делото е образувано по жалба на общинските съветници в Общински съвет-Варна Григор Асенов Григоров и Костадин Тодоров Костадинов, против  решение № 1384-4 от Протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет-Варна,с т.1 от което е одобрена изготвената от независим оценител пазарна оценка,имаща за обект определянето на пазарната стойност на 100 % от собствения капитал на „Централен универсален магазин Варна” АД в размер на 43 244 000 лв.  при цена на една акция в размер на 1,50 лв. ; с т.2 се възлага  и се упълномощава кмета на община Варна да предприеме всички действия за осигуряване на необходимите средства чрез отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет в размер на 43 244 000 лв., съгласно одобрената пазарна оценка,необходими за придобиване на 100 % от капитала на „Централен универсален магазин Варна” АД ; с. т.3 се упълномощава и се възлага на кмета на община Варна ,след получаване на целевото финансиране по т.2 от решението,да сключи договор за придобиване в собственост на 100 %   от акциите на „Централен универсален магазин Варна” АД  с лицата представляващи  „Пълдин Туринвест” АД и „Централен универсален магазин Варна” АД ,да подпише джиро,както и да извърши всички други правни и фактически действия за придобиване на акциите ; с т.4 се поставя условие за сключване на договора само в случай,че бъдат предоставени средства от държавния бюджет ; с.т.5 се допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60,ал.1 от АПК.
С изложени в жалбата доводи за формални недостатъци на оценителния доклад ;  за допуснати в него фактически грешки при определянето  на справедлива пазарна цена за една акция  ; за фактически пропуски и недостатъци на оценителния доклад,водещи до невярна пазарна оценка на парцел 514 с площ 2 915 кв.м. ; за нищожност,поради липсата на предмет  на т.3 от решението, жалбоподателите искат отмяна на оспорения акт като незаконосъобразен,както и отмяна на допуснатото с него предварително изпълнение.
Иницииращата делото жалба  е подадена директно в АС-Варна в противоречие с изискванията на чл.60,ал.4  и  чл.152,ал.1 от АПК. По причина на последното,пълната административна преписка по приемане на оспореното решение не е представена в съда. Представения като приложение към жалбата  и съдържащ текста на оспореното решение протокол № 35/5.10.2018 г., дава   достатъчна възможност за преценка на формалната редовност  и допустимост на така подадената жалба,поради което изискването по реда на чл.152,ал.4 от АПК на цялата адм.преписка не е наложително,още повече,че разпоредбата на чл.60,ал.5 от АПК  налага  незабавно произнасяне от страна на съда.
След извършената проверка,съдът намира жалбата за процесуално недопустима на основанията по чл.159,т.1 и т.4 от АПК. Съображенията на съда са следните :
Видно е от  началния текст в съдържанието на жалбата,че същата е подадена от Григоров и Костадинов  в качеството им на общински съветници в Общински съвет-Варна. Същото се установява и  от последващото изложение в съдържанието – не е изложен нито един факт ,който да навежда на извода,че процесуалното действие по подаване на  жалбата е извършено от тях в качеството им на граждани по смисъла на чл.15,ал.1 от АПК и чл.147,ал.1 от АПК. Правомощията на общинските съветници са регламентирани в разпоредбата на чл.33 от З-на за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/ ,като сред тях не фигурира такова осигуряващо им активна процесуална легитимация за оспорване на актовете на общинския съвет. Обжалваното решение е прието именно от общинския съвет,действащ като колегиален орган,към чийто състав принадлежат  включително и двамата жалбоподатели,които независимо от начина им на гласуване при приемане на процесното решение / „за” или „против”/, са участвали при формиране волята на колегиалния административен орган. В смисъла на последното, уредените в ЗМСМА правомощия на общинския съветник изцяло кореспондират на необходимостта от участието му  при формиране на  волеизявленията на колегиалния орган,без да  се придава  външна насоченост   на същите,като единствените изключения от последното са  лимитативно уредени  в  разпоредбата на чл.33,ал.2 от ЗМСМА,сред които обаче не фигурира правото на жалба срещу актовете  на общинския съвет. Правото на жалба срещу тези актове пред административните съдилища е изрично уредено и е предоставено на областните управители с разпоредбата на чл.45,ал.4 от ЗМСМА,съответно на кметовете на общини – с разпоредбата на чл.45,ал.5 от ЗМСМА. В защита на обществения интерес,каквато е изложената в жалбата теза ,правото на оспорване срещу всички административни актове,включително тези постановени от общинските съвети   е предоставено на прокуратурата с разпоредбата на чл.16 от АПК. Така обоснованото отсъствие  за общинските съветници Григоров  и Костадинов на процесуалното право на жалба се явява достатъчно основание  за недопустимост  на жалбата им,срещу решение № 1384-4 по протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет-Варна.
Освен гореизложеното по отношение на активната процесуална легитимация на двамата жалбоподатели,съдът намира за необходимо да посочи с цел пълнота на изложението,че за тях в качеството им на граждани  не е налице правен интерес от оспорването по смисъла на чл.159,т.4 от АПК – както вече бе посочено,жалбата не съдържа изложение на факти за засягане на техен личен и пряк правен интерес,а и от съдържанието на оспореното решение се установява,че то не засяга техни лични права,свободи или законни интереси  и не поражда за тях  задължения в смисъла на  легалната дефиниция  за правен интерес  по чл.15,ал.1 и  чл.147,ал.1 от АПК.
Предвид всичко гореизложено,съдът намира жалбата за процесуално недопустима на основание чл.159,т.4 от АПК по отношение на всички части от обжалваното решение,обективиращи волеизявление под формата на административен акт.
Недопустимостта на жалбата на основание чл.159,т.1 от АПК е свързана  с  т.3 от обжалваното решение  - в съответствие с диспозитивното начало на оспорването,видно е от съдържанието на жалбата,че обема на оспорването обхваща  т.1 и т.3 от решение № 1384-4.  Волеизявлението по т.1 има за предмет одобряване на изготвената от независим оценител пазарна оценка ,като същото намира своето правно  основание в разпоредбата на чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА. Тази точка от решението има за цел   придобиване като общинско имущество на имота,предмет на одобрената пазарна оценка,поради което  тя представлява индивидуален административен акт,но за разлика от нея оспорената т.3 няма този характер – тя има предвид възлагане  мандат на кмета на община Варна за сключване на гражданско-правен договор,т.е. касае се за неподлежащ на съдебен контрол вътрешно служебен акт,какъвто  се явява  и т.2 от решението,с което се възлагат  на кмета пълномощия за отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет.
По тези съображения, жалбата на Григоров и Костадинов следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Недопустимостта на жалбата срещу административния акт има за последица недопустимост и на жалбата срещу съдържащото се в него разпореждане за допускане на предварително изпълнение,поради което последната не подлежи на разглеждане по същество.
Предвид изложеното,съдът
    О П Р Е Д Е Л И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Григор Асенов Григоров и Костадин Тодоров Костадинов,срещу Решение № 1384-4 от  Протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет-Варна и срещу съдържащото се в него разпореждане за допускане на предварително изпълнение и ПРЕКРАТЯВА образуваното въз основа на нея съдебно производство.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на двамата жалбоподатели.     
     АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ В категории: Конфликтни теми

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Джордж Фридман: 1989-1992 – глобален поврат

Георгиев, Гешев и още безобразия: вече не им пука какво ще кажат хората

Politico: Планът на Макрон за Тръмп, Вселената и всичко останало

Как се преодоляват 45 години комунизъм?

Компютри и компоти. Плановете на Марияна Николова за киберсигурността

Експерти за бомбените заплахи до летища и медии: "Не става въпрос за нещо сериозно"


НОВИНИТЕ
„Любовта е лудост“ за 27-и път „Любовта е лудост“ за 27-и път

Къртилият "перки" на Графа: Едни ми ръкопляскаха, други ме псуваха Къртилият "перки" на Графа: Едни ми ръкопляскаха, други ме псуваха

Ръководителката на спецпрокуратурата на Северна Македония е арестувана Ръководителката на спецпрокуратурата на Северна Македония е арестувана

Ловеч отбелязва днес 142 години от Освобождението си от османско иго Ловеч отбелязва днес 142 години от Освобождението си от османско иго

Всички "домашни" прасета във Варненско трябва да бъдат ликвидирани Всички "домашни" прасета във Варненско трябва да бъдат ликвидирани