Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Административен съд – Варна се произнесе с определение по делото, образувано по жалба на общински съветници, свързана с решението на проблема с "Дупката"


Сподели:
21 Октомври 2018, НеделяО П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 
 
ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,
 
ХVІ-ти състав ,в закрито заседание на 16.10.2018 г.,
като разгледа докладваното от съдия Красимир Кипров
адм.д. № 2880  / 2018  г. по описа на съда,за да се   произнесе взе  предвид следното :


Делото е образувано по жалба на общинските съветници в Общински съвет-Варна Григор Асенов Григоров и Костадин Тодоров Костадинов, против  решение № 1384-4 от Протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет-Варна,с т.1 от което е одобрена изготвената от независим оценител пазарна оценка,имаща за обект определянето на пазарната стойност на 100 % от собствения капитал на „Централен универсален магазин Варна” АД в размер на 43 244 000 лв.  при цена на една акция в размер на 1,50 лв. ; с т.2 се възлага  и се упълномощава кмета на община Варна да предприеме всички действия за осигуряване на необходимите средства чрез отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет в размер на 43 244 000 лв., съгласно одобрената пазарна оценка,необходими за придобиване на 100 % от капитала на „Централен универсален магазин Варна” АД ; с. т.3 се упълномощава и се възлага на кмета на община Варна ,след получаване на целевото финансиране по т.2 от решението,да сключи договор за придобиване в собственост на 100 %   от акциите на „Централен универсален магазин Варна” АД  с лицата представляващи  „Пълдин Туринвест” АД и „Централен универсален магазин Варна” АД ,да подпише джиро,както и да извърши всички други правни и фактически действия за придобиване на акциите ; с т.4 се поставя условие за сключване на договора само в случай,че бъдат предоставени средства от държавния бюджет ; с.т.5 се допуска предварително изпълнение на решенията на основание чл.60,ал.1 от АПК.
С изложени в жалбата доводи за формални недостатъци на оценителния доклад ;  за допуснати в него фактически грешки при определянето  на справедлива пазарна цена за една акция  ; за фактически пропуски и недостатъци на оценителния доклад,водещи до невярна пазарна оценка на парцел 514 с площ 2 915 кв.м. ; за нищожност,поради липсата на предмет  на т.3 от решението, жалбоподателите искат отмяна на оспорения акт като незаконосъобразен,както и отмяна на допуснатото с него предварително изпълнение.
Иницииращата делото жалба  е подадена директно в АС-Варна в противоречие с изискванията на чл.60,ал.4  и  чл.152,ал.1 от АПК. По причина на последното,пълната административна преписка по приемане на оспореното решение не е представена в съда. Представения като приложение към жалбата  и съдържащ текста на оспореното решение протокол № 35/5.10.2018 г., дава   достатъчна възможност за преценка на формалната редовност  и допустимост на така подадената жалба,поради което изискването по реда на чл.152,ал.4 от АПК на цялата адм.преписка не е наложително,още повече,че разпоредбата на чл.60,ал.5 от АПК  налага  незабавно произнасяне от страна на съда.
След извършената проверка,съдът намира жалбата за процесуално недопустима на основанията по чл.159,т.1 и т.4 от АПК. Съображенията на съда са следните :
Видно е от  началния текст в съдържанието на жалбата,че същата е подадена от Григоров и Костадинов  в качеството им на общински съветници в Общински съвет-Варна. Същото се установява и  от последващото изложение в съдържанието – не е изложен нито един факт ,който да навежда на извода,че процесуалното действие по подаване на  жалбата е извършено от тях в качеството им на граждани по смисъла на чл.15,ал.1 от АПК и чл.147,ал.1 от АПК. Правомощията на общинските съветници са регламентирани в разпоредбата на чл.33 от З-на за местното самоуправление и местната администрация / ЗМСМА/ ,като сред тях не фигурира такова осигуряващо им активна процесуална легитимация за оспорване на актовете на общинския съвет. Обжалваното решение е прието именно от общинския съвет,действащ като колегиален орган,към чийто състав принадлежат  включително и двамата жалбоподатели,които независимо от начина им на гласуване при приемане на процесното решение / „за” или „против”/, са участвали при формиране волята на колегиалния административен орган. В смисъла на последното, уредените в ЗМСМА правомощия на общинския съветник изцяло кореспондират на необходимостта от участието му  при формиране на  волеизявленията на колегиалния орган,без да  се придава  външна насоченост   на същите,като единствените изключения от последното са  лимитативно уредени  в  разпоредбата на чл.33,ал.2 от ЗМСМА,сред които обаче не фигурира правото на жалба срещу актовете  на общинския съвет. Правото на жалба срещу тези актове пред административните съдилища е изрично уредено и е предоставено на областните управители с разпоредбата на чл.45,ал.4 от ЗМСМА,съответно на кметовете на общини – с разпоредбата на чл.45,ал.5 от ЗМСМА. В защита на обществения интерес,каквато е изложената в жалбата теза ,правото на оспорване срещу всички административни актове,включително тези постановени от общинските съвети   е предоставено на прокуратурата с разпоредбата на чл.16 от АПК. Така обоснованото отсъствие  за общинските съветници Григоров  и Костадинов на процесуалното право на жалба се явява достатъчно основание  за недопустимост  на жалбата им,срещу решение № 1384-4 по протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет-Варна.
Освен гореизложеното по отношение на активната процесуална легитимация на двамата жалбоподатели,съдът намира за необходимо да посочи с цел пълнота на изложението,че за тях в качеството им на граждани  не е налице правен интерес от оспорването по смисъла на чл.159,т.4 от АПК – както вече бе посочено,жалбата не съдържа изложение на факти за засягане на техен личен и пряк правен интерес,а и от съдържанието на оспореното решение се установява,че то не засяга техни лични права,свободи или законни интереси  и не поражда за тях  задължения в смисъла на  легалната дефиниция  за правен интерес  по чл.15,ал.1 и  чл.147,ал.1 от АПК.
Предвид всичко гореизложено,съдът намира жалбата за процесуално недопустима на основание чл.159,т.4 от АПК по отношение на всички части от обжалваното решение,обективиращи волеизявление под формата на административен акт.
Недопустимостта на жалбата на основание чл.159,т.1 от АПК е свързана  с  т.3 от обжалваното решение  - в съответствие с диспозитивното начало на оспорването,видно е от съдържанието на жалбата,че обема на оспорването обхваща  т.1 и т.3 от решение № 1384-4.  Волеизявлението по т.1 има за предмет одобряване на изготвената от независим оценител пазарна оценка ,като същото намира своето правно  основание в разпоредбата на чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА. Тази точка от решението има за цел   придобиване като общинско имущество на имота,предмет на одобрената пазарна оценка,поради което  тя представлява индивидуален административен акт,но за разлика от нея оспорената т.3 няма този характер – тя има предвид възлагане  мандат на кмета на община Варна за сключване на гражданско-правен договор,т.е. касае се за неподлежащ на съдебен контрол вътрешно служебен акт,какъвто  се явява  и т.2 от решението,с което се възлагат  на кмета пълномощия за отправяне на искане за целево финансиране от държавния бюджет.
По тези съображения, жалбата на Григоров и Костадинов следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима. Недопустимостта на жалбата срещу административния акт има за последица недопустимост и на жалбата срещу съдържащото се в него разпореждане за допускане на предварително изпълнение,поради което последната не подлежи на разглеждане по същество.
Предвид изложеното,съдът
    О П Р Е Д Е Л И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Григор Асенов Григоров и Костадин Тодоров Костадинов,срещу Решение № 1384-4 от  Протокол № 35/5.10.2018 г. на Общински съвет-Варна и срещу съдържащото се в него разпореждане за допускане на предварително изпълнение и ПРЕКРАТЯВА образуваното въз основа на нея съдебно производство.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на двамата жалбоподатели.     
     АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ В категории: Конфликтни теми

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Походът на „калинките“ във властта е в своя апогей

Как БАН „роди” 1 млн. нови българи до 2040 г., за да докаже, че АЕЦ Белене е необходима

Емануил Йорданов: Прокуратурата върши безобразия, а съдът ги толерира

Иран се подиграва на Тръмп за подкрепата му за принца на Саудитска Арабия

Нинова: "За пореден път министър-председателят унижи Народното събрание"

Проф. Константинов: "Това, което става в малката коалиция, е проява на кристална политическа глупост"


НОВИНИТЕ
Прокуратурата иска затвор за ЧСИ в Шумен, откраднал над 320 000 лева Прокуратурата иска затвор за ЧСИ в Шумен, откраднал над 320 000 лева

Борисов провежда среща със синдикати и работодатели в Министерски съвет Борисов провежда среща със синдикати и работодатели в Министерски съвет

Отпускат по още 100 лева енергийна помощ Отпускат по още 100 лева енергийна помощ

Два нови перона облекчават преминаването на тирове през "Капитан Андреево" Два нови перона облекчават преминаването на тирове през "Капитан Андреево"

Съдия Мазгалов: За пръв път ЕК изтъква влошената медийна среда в България Съдия Мазгалов: За пръв път ЕК изтъква влошената медийна среда в България
ЕВРОПА
Съдия Мазгалов: За пръв път ЕК изтъква влошената медийна среда в България Съдия Мазгалов: За пръв път ЕК изтъква влошената медийна среда в България

Мнозинството от гърците са против договора за името на Македония Мнозинството от гърците са против договора за името на Македония

В ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета за 2019 г. В ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета за 2019 г.

Министрите от ЕС подписаха болезнен "развод" с Лондон Министрите от ЕС подписаха болезнен "развод" с Лондон

Барние предложи Великобритания да остане в ЕС до 2022 г., но без права Барние предложи Великобритания да остане в ЕС до 2022 г., но без права