Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Вяра

Жалба на общинските съветници Григор Григоров и Костадин Костадинов срещу сделката с Дупката


Сподели:
19 Октомври 2018, ПетъкДО
АДМИНИСТРАНИВЕН СЪД
ВАРНА


Ж А Л Б А

От 
Григор Асенов Григоров, ЕГН 6507191145,  от гр. Варна, ул. „Сирма Войвода” № 8 А, тел.: 0888-69-28-28, имейл адрес: g.grigorov2015@gmail.com  Общински съветник в Общински съвет-Варна

Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН 7904011009, от гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл. 210, вх. 3, ап. 48, тел.: 0888-21-44-16,
имейл адрес: kostadinov79@gmail.com  
Общински съветник в Общински съвет-Варна

 
Срещу Решение  1384-4 от Протокол № 35/05.10.2018г. на Общински съвет ВарнаУважаеми административни съдии,

Посоченият административен акт е незаконосъобразен, тъй като при постановяването му са допуснати редица нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което Ви моля да го отмените. Аргументите ми за това са следните:

Формални недостатъци на оценителния доклад.
Обжалваното решение е взето от Общинския съвет Варна по предложение на Кмета на Община Варна, рег. № РД18018920ВН/28.09.2018 г. Това предложение г-н Кмета е обосновал с оценка, направена от независими оценители по договор с ОБщина Варна № Д18001478ВН/03.09.2018 г.
Оценителският доклад е негоден да послужи за договорното си предназначение, тъй като в него са допуснати съществени фактически и правни грешки. Това е така, защото при оценката, не са ползвани, съответно не са представени снимкови материали на оценяваните активи, което е съществено неизпълнение на задълженията, предмет на Раздел III, т. 2 от договора за възлагане от 03.09.2018г. /приложение № 1/
Не са ползвани, съответно приложени актуални скици на оценяваните имоти, а такива от 16.01. 2013г. /приложение № 2 – 4бр. скици/
Фактически грешки при определяне на справедлива пазарна цена за една акция.
При оценка на активите на дружеството се допускат множество неотговарящи на действителността допускания, а именно:
Приемат се за актив 100% от акциите на стойност 3 086 570лв. в Дружеството „Порт Палас” ЕАД гр. Пловдив. При неговото учредяване срещу този капитал се апортират 40 бр. апартаменти, находящи се в Слънчев ден, както и части от сграда с обща разгъната застроена площ от 250 кв.м. находяща се в поземлен имот 10135.1507.536 /Имоти намиращи се в триетажна жилищна сграда със застроена площ 108,21 кв.м. в гр.Варна, ул. „Архимандрит Филарет” № 7, построена върху дворно място, представляващо парцел I – в кв. 39 по плана на 8-ми подрайон на гр. Варна, при граници: от три страни улици, както следва: 1.1 Първи жилищен етаж, състоящ се от три стаи, складови и сервизни помещения с РЗП от 108,21кв.м. 1.2. Втори жилищен етаж, състоящ се от четири стаи, складови и сервизни помещения с РЗП от 122,21кв.м, заедно с четири броя избени помещения и четири броя тавански помещения, както и 64,54% ид. ч. от общите части на сградата/. Към датата на оценителния доклад актив  на дружеството е само по-горе описаната сграда. Това води до логичния извод, че стойността на акциите трябва да бъде намалена със стойността на продадените имоти и те да бъдат приравнени към стойността на по-горе описаната сграда, която според мнението на експертие е не повече от 500хил.лв. Т.е. оценката на активите на „Централен Универсален Магазин Варна” АД да бъде намалена с 2 500 000лв.
Оценителите приемат за безспорно, че ПИ 514 с обща площ 2 915кв.м. е съставен от четири поземлени имота, които са апортирани от „Търговси Дом Варна” АД  в „Централен Универсален Магазин Варна” АД на 28.06.2007г. Към датата на апорта за ПИ 10135.1507.536, няма убедителни доказателства , че 142,63 кв.м. ид.части са били собственост на „Търговски дом Варна”АД. В допълнение, не е ясно как ид.ч. от един парцел се предават към съществуващ поземлен имот, а още повече без съгласието на съсобственика.
По отношение на парцел ПИ 10135.1507.1047 с площ 266 кв.м. изцяло апортиран в  „Централен Универсален Магазин Варна” АД има убедителни доказателства, че въпросният имот е в идеална съсобственост, като повече от 50% от него е собственост на физически лица и няма доказателства  „Търговски дом Варна”АД да е собственик на каквато и да е идеална част от от този парцел към момента на апортирането му. /приложение № 3/
      От направения анализ е видно, че 142 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.1507.536, както и 160 кв.м. ид. ч. от ПИ 10135.1507.1047, към момента на апортиране в „Централен Универсален  Магазин Варна” АД не са били собственост на „Търговски дом Варна”АД, а са били държавна или общинска собственост.
Фактически пропуски, недостатъци на оценителен доклад, водещи до невярна пазарна оценка на парцел 514 с площ 2 915.кв.м.
       Ако приемем за безспорно, че въпросният  парцел е собственост на „Централен Универсален Магазин Варна” АД, което от казано по-горе е видно, че не евярно, в изчисленията по същество на оценителите се наблюдават следните недостатъци:
В разходната част не са предвидени разходи за разработване на ПУП и проектиране на сградата, които при минимални цени на проектиране на предвидените РЗП не биха били по-малко от 500 хил.лв.
Не са предвидени разходи за археологически проучвания, консервация и експониране на артефактните открития, които по мнение на експерти биха стрували, на който и да е инвеститор не по-малко от 2 млн. лв.
3.Оценителите приемат, че във въпросния парцел могат да бъдат построени три етажни подземни гаражи с обща  застроена площ от 4 520 кв.м., които представляват 760 паркоместа, това допускане е невярно, тъй като от Решение 4505-5 от Протокол № 48/22.11.2006г. на ОбС-Варна /приложение № 4/, както и всички приложени документи към него, е видно, че във въпросния имот не може да се изградят повече от 50 паркоместа, заради ограниченията от архелогическите находки. Но дори и да предположим, че ОбС-Варна тогава не е бил прав, а са прави оценителите в момента, то един очеваден факт прави голямо впечатление, а именно, че ако разделим тези 4 520 кв.м., предвидени за паркинг на 12 кв.м. което е минималното изискване за едно паркомясто, ще получим, че на предвидената площ могат да бъдат изградени 377, а не 760 както е предвидил оценителя т.е. 383 паркоместа по-малко. Този факт има две измерения: първото измерение, че 377 паркоместа не биха покрили изискванията по ЗУТ, но дори и да игнорираме този факт, не може да игнорираме финансовото изражение на второто измерение, а то е 383 умножено по 9 хил. евро заложена продажна цена на оценителя по 1,95583 е равно на 6 740 000.лв. От казаното до тук може да се направи обосновано заключение, че при извършване на оценките, оценителите са действали недобросъвестно, с което са надценили стойността на акциите на „Централен Универсален Магазин Варна” АД с минимум 12 мил.лв., като с това си действие са подвели Кмета на Община Варна и ОбС-Варна да вземат съответните решения. /приложение № 5/
IV. Точка три от взетото Решение 1384-4 от Протокол № 35/05.10.2018г. на ОбС-Варна е нищожна, поради липса на предмет, тъй като с този текст ОбС-Варна упълномощава и възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за придобиване в собственост 100% от акциите на „Централен Универсален Магазин Варна” АД  с представляващите „Пълдин Туривест” АД и „Централен Универсален Магазин” АД  лица, да подпише джиро, както и да извърши всички други правни и фактически действия за придобиване на акциите, защото собственик на  акциите на „Централен Универсален Магазин Варна” АД към датата на вземане на решение на ОбС-Варна е „Слънчев ден ”АД, съгласно договор за покупка и джиро на акциите от 02.07.2018г.
Особено искане: Във връзка с посоченото по-горе моля, да отмените допуснатото  предварително изпълнение на Решение 1384-4 от Протокол № 35/05.10.2018г. на ОбС-Варна  /приложение №6/, тъй като:
1/Не са налице предвидените в АПК предпоставки за това, а именно това да е необходимо за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, да е налице опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима щета;
2/Ако сделката бъде извършена по приетите от ОбС-Варна параметри, ще бъдат нанесени огромни и непоправими щети както на Община Варна така и на републиканския бюджет.
В съотношение на евентуалност, ако прецените, че обжалваният акт не е индивидуален административен такъв, да отмените допуснатото предварително изпълнение на това основание.

Приложения: 

№ 1 – Договор с ОБщина Варна № Д18001478ВН/03.09.2018 г
№ 2 – Четири броя скици от 17.01.2013г.
№ 3 – Нотариалин акт № 121, от 2014г.
№ 4 – Решение 4505-5 от Протокол № 48/22.11.2006г. на ОбС-Варна
№ 5 – Доклад за определяне пазарна стойност /от 16 стр. до 22 стр.вкл./
№ 6 – Решение 1384-4 от Протокол № 35/05.10.2018г. на ОбС-Варна
С  уважение:

.......................................................
                   /Григор Григоров/

.......................................................
                   /Костадин Костадинов/
В категории: Конфликтни теми

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Джордж Фридман: 1989-1992 – глобален поврат

Георгиев, Гешев и още безобразия: вече не им пука какво ще кажат хората

Politico: Планът на Макрон за Тръмп, Вселената и всичко останало

Как се преодоляват 45 години комунизъм?

Компютри и компоти. Плановете на Марияна Николова за киберсигурността

Експерти за бомбените заплахи до летища и медии: "Не става въпрос за нещо сериозно"


НОВИНИТЕ
„Любовта е лудост“ за 27-и път „Любовта е лудост“ за 27-и път

Къртилият "перки" на Графа: Едни ми ръкопляскаха, други ме псуваха Къртилият "перки" на Графа: Едни ми ръкопляскаха, други ме псуваха

Ръководителката на спецпрокуратурата на Северна Македония е арестувана Ръководителката на спецпрокуратурата на Северна Македония е арестувана

Ловеч отбелязва днес 142 години от Освобождението си от османско иго Ловеч отбелязва днес 142 години от Освобождението си от османско иго

Всички "домашни" прасета във Варненско трябва да бъдат ликвидирани Всички "домашни" прасета във Варненско трябва да бъдат ликвидирани