Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Тридесет и второ заседание на Общински съвет- Варна


Сподели:
28 Юни 2018, ЧетвъртъкПо предложение на ПК „Собственост и стопанство" Общински съвет- Варна реши:

(1) - Приема годишни финансови отчети, баланси и отчети за приходи и разходи за 2017г., освобождава от отговорност управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2017 г. и избира одитори за 2018 г. на:

 "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА
ЕКАТЕРИНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ЧАЙКА"" ЕООД.
 „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА" ЕООД.
 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА"
ЕООД.
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА"ЕООД. "
 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА
МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА" ЕООД.
 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА" ЕООД.
 „ЖИЛФОНД" ЕООД.
 „ПАЗАРИ" ЕАД.
„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД,
 „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД.
 "ОБРЕДИ" ЕООД - ВАРНА.
„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА" ЕАД.
 ИНДУСТРИАЛНО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ВАРНА" ЕАД.

(2) - одобрява пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на
публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост,
находящи се в:

- гр. Варна, со „Боровец-юг", представляващ ПИ с идентификатор
10135.5403.195.
- гр. Варна, ул. „Гоце Делчев" № 61. 
- гр. Варна, Запъдна промишлена зона, представляващ 
- гр. Варна, ул. „Павел Милюков" № 3.
- гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11.
- община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI.
- община Варна, с. „Тополи", представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.805.
- община Варна, с. „Тополи", представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.806.

(3) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в община Варна с. Тополи, ул. „Стоян Купенов" № 2А.

(4) - одобрява пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг", представляващ ПИ с идентификатор
10135.5403.5502; Я
- гр. Варна, со „Боровец-юг", представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.4763.
- гр. Варна, со „Кочмар", представляващ част от ПИ с идентификатор 10135.3523.249;
- гр. Варна, ул. „Тихомир" № 42.
- гр. Варна, м „Коджа тепе", представляващ идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2051.46.
- гр. Варна, ул. „Киро Радев" 5 - 5А.

(5) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.м, одобрява пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:

- гр. Варна, ул. „Мара Гидик" № 2;
- гр. Варна, со „Зеленика", представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.520;
- гр. Варна, кв. „Св.Никола” № 501, ПИ с идентификатор
10135.2563.1919;
- гр. Варна, со „Сотира”, ПИ с идентификатор 10135.2508.1530;
- гр. Варна, жк „Възраждане”, ПИ с идентификатори 10135.3511.1528, 10135.3511.1529 и 10135.3511.1417.
(6) - одобрява пазарна оценка и вземане на решение за продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Кокиче" № 7.
- гр. Варна, ул. „Кичево” № 9.
- гр. Варна, жк „Владислав Варненчик", ПИ 10135.4505.137.
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 34, в полза на Дария Славчева Атанасова.
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев" № 34, в полза на Павлин Иванов Николов.

(7) - допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
- общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка и вземане на решение за продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев" № 5;
- община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага” № 38.
- гр. Варна, „Вилна зона”, ул. „4-та" № 24.

(8) - допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018 г.", взема  решение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се гр.Варна, жк „Чайка" до бл.27, ул. „Генерал Цимерман" № 35 в полза на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за социално подпомагане - Вижън" и имот, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик" бл. 406, вх. 23, ет. 2, ап. 8 в полза на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита „Адаптация”".

(9) - допълва „Годишна програма за.управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018 г.", дава съгласие за разкриване пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Столетов” вх. 65 и вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота на Дирекция „Социални дейности" при община Варна.

(10) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2018г." и взема решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Мария Луиза” № 11, в полза на Дирекция „Здравеопазване" при община Варна.

(11) - допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г." и взема решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на част от имот публична-държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв „Виница”, ул. „Овеч” N9 2.

(12) - взема решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на имоти публична-държавна собственост, попадащи в обхвата на Групова археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в м. „Караач теке””, община Варна.

(13) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг”, ПИ с идентификатор 10135.5401.5.

(14) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, an. 2, т. 3 и an. 5 от
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящ се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг", ПИ с идентификатори 10135.5404.2159 и 10135.5404.9756;
-  гр. Варна, со „Кочмар", ПИ с идентификатори 10135.3523.139 и 10135.3523.9535.
-  гр. Варна, кв. „Изгрев", представляващ ПИ с идентификатор 10135.2552.1383.

(15) - предоставя право на безвъзмездно поставяне на зарядни станции за електрически автомобили върху части от имоти - общинска собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона”.

(16) - дава съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ - собственост на „Градски транспорт" ЕАД.

(17) - одобрява застраховател за сградата и имуществото на „Ученическо и столово хранене" ЕАД и „Дворец на културата и спорта" ЕАД.

(18) - взема решение за увеличаване капитала на „Дворец на културата и спорта" ЕАД.

(19) - взема решение за продължаване на срока на Договор за управление с Елица Пламенова Ботева- управител на „ОБРЕДИ" ЕООД.

По предложение на ПК „Финанси и бюджет" Общински съвет- Варна:

(1) - прави корекция на приложение 21 - „Списък на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г. към решение № 1066- 4/26/31.01.2018 г. на Общински съвет - Варна.
(2) - дава съгласие Община Варна да извърши инвестиции в стадион „Локомотив", находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница".
(3) - приема Актуализирана план-сметка за дейност „Чистота" за 2018 г.
(4) - взема решение за отпускане на финансови средства за ремонтни дейности за нуждите на храм „Свети цар Борис Михаил" и джамията в район Аспарухово.
(5) - не опрощава държавни вземания.
(6) – дофинансира „Градски транспорт“ с  1,334мнл.лв.
(7) – осигурява средства за неотложен ремонт на брегозащитно и брегоукрепително съоражение, представляващо поземлен имот, находящ се в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" в размер на 748 177лв.
(8) – упълномощава Кмета на Община Варна да сключи договор с  „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.

По предложение на ВрК „Правна комисия" Общински съвет- Варна

- измененя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

По предложение на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество" Общиснки съвет- Варна:

(1) - одобрява Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие - град Варна 2014-2020 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.
(2) - дава съгласие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания", Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

По предложение на ПК "Здравеопазване"  Общински съвет- Варна:

(1) - отпуска еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2) - отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3) - взема решение за подновяване за нов тригодишен срок на договорите за управление на управители на общински лечебни заведения.

По предложение на ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" Общински съвет- Варна:

(1) - разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на со „Боровец - север", район „Аспарухово", Община Варна.
(2) - дава съгласие за изготвяне на предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на заповед за частична промяна на Заповед N9 РД -02- 14-300/21.04.1997 г., т. 2, приложение N9 2.
(3) - приема рамкова програма за прилагане на общия устройствен план на гр. Варна.

По предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика" Общински съвет- Варна:

(1) - дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.
(2) - отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жилищни и комунално - битови потребности на лица.
(3) - изменя и допълва в Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община Варна.
(4) - приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община Варна.
(5) -дава съгласие за разкриване на социални услуги - делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на територията на община Варна.
(6) - дава съгласие за разкриване на социална услуга „наблюдавано
жилище”.
(7) - дава съгласие за закриване на социална услуга и второстепенен разпоредител с бюджет Социален учебно - професионален център „Анастасия д-р Железкова".
(8) - приема Програма за насърчаване на активности на възрастните хора в социалния живот на Варна.

По предложение на ВрК „Структури и общинска администрация" Общински съвет- Варна:

(1) - одобрява промени в общата численост и структура на общинската администрация на Община Варна.

Общински съвет- Варна обявява 15 август 2018 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на града.

Общински съвет- Варна избира комисия в състав Надя Георгиева, Славчо Славов и Юлияна Боева,  за изготвяне на предложенията за 40 съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна.

Общински съвет- Варна поправя очевидна фактическа грешка на решение N9 1031- 4(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет - Варна.

Общински съвет- Варна приема отчет на кмета на Община Варна за изпълнението на решенията приети на Общински съвет - Варна.

Общински съвет- Варна освобождава Калин Калевски като представител на Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи" АД.

Общински съвет- Варна избира Надя Георгиева за представител на Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи" АД.

Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
ГЕРБ срещу ГЕРБ? Новият транспортен министър живее с Румяна Бъчварова, а статия на „зет” й отказа конкурента му Манолев

Лозан Панов: Недопустимо е от парламента да ме викат по телефона

Мълчанието е злато, но камъните се трупат

Мария Габриел: Технологиите трябва да служат на човека, а не обратното

Безумията нямат край: Правостоящ пътник също да бъде вързан с колан в автобуса, реши правната комисия

Украинската църква става по-голяма от руската, Москва плаши с разкол


НОВИНИТЕ
Изборът за шеф на Апелативна специализирана прокуратура беше отложен Изборът за шеф на Апелативна специализирана прокуратура беше отложен

България и Унгария ще си сътрудничат за образованието и науката България и Унгария ще си сътрудничат за образованието и науката

Откриха учебната година в Икономическия университет Откриха учебната година в Икономическия университет

Хванаха трима от грабителите на Роженския манастир Хванаха трима от грабителите на Роженския манастир

Въвеждат часове по православие във Варна Въвеждат часове по православие във Варна