Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Тридесет и второ заседание на Общински съвет- Варна


Сподели:
28 Юни 2018, ЧетвъртъкПо предложение на ПК „Собственост и стопанство" Общински съвет- Варна реши:

(1) - Приема годишни финансови отчети, баланси и отчети за приходи и разходи за 2017г., освобождава от отговорност управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2017 г. и избира одитори за 2018 г. на:

 "ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА
ЕКАТЕРИНА" ЕООД.
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ЧАЙКА"" ЕООД.
 „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА" ЕООД.
 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА"
ЕООД.
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА"ЕООД. "
 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА
МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА" ЕООД.
 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА" ЕООД.
 „ЖИЛФОНД" ЕООД.
 „ПАЗАРИ" ЕАД.
„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД,
 „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД.
 "ОБРЕДИ" ЕООД - ВАРНА.
„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА" ЕАД.
 ИНДУСТРИАЛНО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ВАРНА" ЕАД.

(2) - одобрява пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на
публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост,
находящи се в:

- гр. Варна, со „Боровец-юг", представляващ ПИ с идентификатор
10135.5403.195.
- гр. Варна, ул. „Гоце Делчев" № 61. 
- гр. Варна, Запъдна промишлена зона, представляващ 
- гр. Варна, ул. „Павел Милюков" № 3.
- гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11.
- община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI.
- община Варна, с. „Тополи", представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.805.
- община Варна, с. „Тополи", представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.806.

(3) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в община Варна с. Тополи, ул. „Стоян Купенов" № 2А.

(4) - одобрява пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг", представляващ ПИ с идентификатор
10135.5403.5502; Я
- гр. Варна, со „Боровец-юг", представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.4763.
- гр. Варна, со „Кочмар", представляващ част от ПИ с идентификатор 10135.3523.249;
- гр. Варна, ул. „Тихомир" № 42.
- гр. Варна, м „Коджа тепе", представляващ идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2051.46.
- гр. Варна, ул. „Киро Радев" 5 - 5А.

(5) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.м, одобрява пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:

- гр. Варна, ул. „Мара Гидик" № 2;
- гр. Варна, со „Зеленика", представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.520;
- гр. Варна, кв. „Св.Никола” № 501, ПИ с идентификатор
10135.2563.1919;
- гр. Варна, со „Сотира”, ПИ с идентификатор 10135.2508.1530;
- гр. Варна, жк „Възраждане”, ПИ с идентификатори 10135.3511.1528, 10135.3511.1529 и 10135.3511.1417.
(6) - одобрява пазарна оценка и вземане на решение за продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Кокиче" № 7.
- гр. Варна, ул. „Кичево” № 9.
- гр. Варна, жк „Владислав Варненчик", ПИ 10135.4505.137.
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 34, в полза на Дария Славчева Атанасова.
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев" № 34, в полза на Павлин Иванов Николов.

(7) - допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
- общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка и вземане на решение за продажба на имоти на собственици на законно построени сгради, находящи се в:
- община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев" № 5;
- община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага” № 38.
- гр. Варна, „Вилна зона”, ул. „4-та" № 24.

(8) - допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018 г.", взема  решение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се гр.Варна, жк „Чайка" до бл.27, ул. „Генерал Цимерман" № 35 в полза на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за социално подпомагане - Вижън" и имот, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик" бл. 406, вх. 23, ет. 2, ап. 8 в полза на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита „Адаптация”".

(9) - допълва „Годишна програма за.управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018 г.", дава съгласие за разкриване пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Столетов” вх. 65 и вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота на Дирекция „Социални дейности" при община Варна.

(10) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2018г." и взема решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Мария Луиза” № 11, в полза на Дирекция „Здравеопазване" при община Варна.

(11) - допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г." и взема решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на част от имот публична-държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв „Виница”, ул. „Овеч” N9 2.

(12) - взема решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на имоти публична-държавна собственост, попадащи в обхвата на Групова археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в м. „Караач теке””, община Варна.

(13) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг”, ПИ с идентификатор 10135.5401.5.

(14) - допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобрява пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, an. 2, т. 3 и an. 5 от
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящ се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг", ПИ с идентификатори 10135.5404.2159 и 10135.5404.9756;
-  гр. Варна, со „Кочмар", ПИ с идентификатори 10135.3523.139 и 10135.3523.9535.
-  гр. Варна, кв. „Изгрев", представляващ ПИ с идентификатор 10135.2552.1383.

(15) - предоставя право на безвъзмездно поставяне на зарядни станции за електрически автомобили върху части от имоти - общинска собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона”.

(16) - дава съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ - собственост на „Градски транспорт" ЕАД.

(17) - одобрява застраховател за сградата и имуществото на „Ученическо и столово хранене" ЕАД и „Дворец на културата и спорта" ЕАД.

(18) - взема решение за увеличаване капитала на „Дворец на културата и спорта" ЕАД.

(19) - взема решение за продължаване на срока на Договор за управление с Елица Пламенова Ботева- управител на „ОБРЕДИ" ЕООД.

По предложение на ПК „Финанси и бюджет" Общински съвет- Варна:

(1) - прави корекция на приложение 21 - „Списък на лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г. към решение № 1066- 4/26/31.01.2018 г. на Общински съвет - Варна.
(2) - дава съгласие Община Варна да извърши инвестиции в стадион „Локомотив", находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница".
(3) - приема Актуализирана план-сметка за дейност „Чистота" за 2018 г.
(4) - взема решение за отпускане на финансови средства за ремонтни дейности за нуждите на храм „Свети цар Борис Михаил" и джамията в район Аспарухово.
(5) - не опрощава държавни вземания.
(6) – дофинансира „Градски транспорт“ с  1,334мнл.лв.
(7) – осигурява средства за неотложен ремонт на брегозащитно и брегоукрепително съоражение, представляващо поземлен имот, находящ се в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" в размер на 748 177лв.
(8) – упълномощава Кмета на Община Варна да сключи договор с  „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.

По предложение на ВрК „Правна комисия" Общински съвет- Варна

- измененя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

По предложение на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество" Общиснки съвет- Варна:

(1) - одобрява Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие - град Варна 2014-2020 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.
(2) - дава съгласие за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания", Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

По предложение на ПК "Здравеопазване"  Общински съвет- Варна:

(1) - отпуска еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2) - отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3) - взема решение за подновяване за нов тригодишен срок на договорите за управление на управители на общински лечебни заведения.

По предложение на ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" Общински съвет- Варна:

(1) - разрешава изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на со „Боровец - север", район „Аспарухово", Община Варна.
(2) - дава съгласие за изготвяне на предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на заповед за частична промяна на Заповед N9 РД -02- 14-300/21.04.1997 г., т. 2, приложение N9 2.
(3) - приема рамкова програма за прилагане на общия устройствен план на гр. Варна.

По предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика" Общински съвет- Варна:

(1) - дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.
(2) - отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жилищни и комунално - битови потребности на лица.
(3) - изменя и допълва в Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община Варна.
(4) - приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община Варна.
(5) -дава съгласие за разкриване на социални услуги - делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на територията на община Варна.
(6) - дава съгласие за разкриване на социална услуга „наблюдавано
жилище”.
(7) - дава съгласие за закриване на социална услуга и второстепенен разпоредител с бюджет Социален учебно - професионален център „Анастасия д-р Железкова".
(8) - приема Програма за насърчаване на активности на възрастните хора в социалния живот на Варна.

По предложение на ВрК „Структури и общинска администрация" Общински съвет- Варна:

(1) - одобрява промени в общата численост и структура на общинската администрация на Община Варна.

Общински съвет- Варна обявява 15 август 2018 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на града.

Общински съвет- Варна избира комисия в състав Надя Георгиева, Славчо Славов и Юлияна Боева,  за изготвяне на предложенията за 40 съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна.

Общински съвет- Варна поправя очевидна фактическа грешка на решение N9 1031- 4(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет - Варна.

Общински съвет- Варна приема отчет на кмета на Община Варна за изпълнението на решенията приети на Общински съвет - Варна.

Общински съвет- Варна освобождава Калин Калевски като представител на Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи" АД.

Общински съвет- Варна избира Надя Георгиева за представител на Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи" АД.

Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Версията за отравянето на Гебрев, която Цацаров мигновено изключи

Манолова: "Затруднявам се дали да вярвам на Цветанов от събота или на Цветанов от понеделник"

Лавров: "Чуждата политика в Близкия изток доведе до срив на баланса"

Криминален психолог разкри кога агресията се отключва у психично болните

Слави Трифонов: "Спасителят се появи! Спете спокойно, деца!"

Джамбазки изригна срещу подмяната на "майка" и "баща" с "родител 1" и "родител 2" във Франция


НОВИНИТЕ
Почина дизайнерът Карл Лагерфелд Почина дизайнерът Карл Лагерфелд

Безплатни прегледи за глаукома във ВМА през март Безплатни прегледи за глаукома във ВМА през март

Мащабните ремонти във Варна приключват до края на април Мащабните ремонти във Варна приключват до края на април

Масовото убийство в Нови Искър е извършено още в петък вечерта Масовото убийство в Нови Искър е извършено още в петък вечерта

16 щата съдят президента Доналд Тръмп 16 щата съдят президента Доналд Тръмп