Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Проект за дневен ред на двадесетото и осмото заседание на Общински съвет - Варна


Сподели:
20 Март 2018, Вторник

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания и отговори на питания.

2.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване"
относно:
(1)  - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2)  - отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3)  - приемане на доклади за самооценка за провеждане на последваща акредитация на Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД.
(4)  - утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител на „Диагностично - консултативен център „Чайка"" ЕООД.
(5)  - поправка на очевидна фактическа грешка на решения N? 1038- 2(23)/21.12.2017 г.( № 1039-2(23)/21.12.2017 г., № 1040-2(23)/21.12.2017 г., № 1041-2(23)/21.12.2017 г.( № 1042-2(23)/21.12.2017 г. и № 1067-4(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет - Варна.

3.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование" относно:
(1)  - приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Варна за 2018 година.
(2)  - приемане на нова Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство" относно:
(1)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г."( одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Прибой", ПИ с идентификатор 10135.5549.1606.
(2)  - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:
-  гр. Варна, ул. „Лира" № 15.
-  гр. Варна, со „Боровец-юг", ПИ с идентификатор 10135.5404.4767.
-  гр. Варна, со „Акчелар", ПИ с идентификатор 10135.2522.136.
-  гр. Варна, ул. „Мадара" № 47.
(3)  - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба на имоти, находящи се в:
-  община Варна, село Тополи, ул. „Йордан Николов" № 40, на собственика на законно построена сграда.
-  община Варна, село Каменар, ул. „Цар Симеон I" № 44, на собственика на законно построена сграда.
(4)  - определяне предназначението на жилища - собственост на община
Варна.
(5)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г." и предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в:
-  гр. Варна, ул. „Вилите" № 1-А, в полза на Дирекция „Образование и младежки дейности" при община Варна.
-  гр. Варна, жк „Младост”, ПИ с идентификатор 10135.3512.208, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона".
(6)  - предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящи се в гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.307, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона".
(7)  - даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за безвъзмездно управление №Д13000300ВН/12.03.2013г. сключен между община Варна и ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация".
(8)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г." и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна, жк „Възраждане" бл. 79, в полза на Сдружение „Гаврош".
(9)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г." и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в община Варна, с. Звездица, м-ст „Ташлъ гичит", представляващ ПИ с идентификатор 30497.24.32, за настаняване на „временен пчелин".
(10)  - обявяване за частна общинска собственост на част от ПИ с идентификатор 10135.2552.2187, допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху посочения имот.
(11)  - даване на съгласие за предоставяне, стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на новоизградени инфраструктурни обекти:
-  Алеен водопровод за група имоти в местност „Голяма Кокараджа", находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев".
-  Външен (уличен водопровод) и водопроводна мрежа в м-ст „Орехчето" р-н „Аспарухово".
(12)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г." и вземане на решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Варна на имоти, находящи се в гр. Варна, кв. „Аспарухово", жк „Дружба" бл. 11 и ул. „Кавала" № 1-а.
(13) - изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Барна.
(14)  - одобряване на застраховател за сградата и имуществото на:
-  „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД.
-  „Ученическо и столово хранене" ЕАД.
-  „Диагностично - консултативен център 4 - Варна" ЕООД.
(15)  - избор на одитор на „Индустриално - технологичен парк Варна” ЕАД за 2017 г. и 2018 г.
(16)  - даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Околчица" № 15 в полза на Народно читалище „Ясна Поляна - 2014".

5.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси и бюджет":
(1)  - промяна на организационно-управленска структура и длъжностно щатно разписание на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона", приета с Решение № 754-9(20)/2б, 27.07.2017 г. на Общински съвет - Варна.
(2)  - вземане на решение за започване на процедура за освобождаване на натрупаните от РИОСВ - Варна средства за отчисления, за заплащане на предварителното третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Варна.
(3)  - одобряване на текстове на споразумения на проектодовори за заем, за
залог на вземания и за изменения на споразумения с Европейската банка за
възстановяване и развитие.
(4)  - даване на съгласие за съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна" по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

6.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество" относно:
(1) - даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно
предложение „Електронни архиви за Общини", схема Н 2020 „DT- TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 "Трансформативно въздействие на новите технологии върху обществените услуги" по Програма Хоризонт 2020.

7.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Социални дейности и жилищна политика" относно:
(1) - вземане на решения за наименованията и местоположението на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, реализирани на територията на Община Варна.

8.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" относно:
(1)  - одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ II-86, 98 „за гробищен парк" и улична регулация от о.т. 148 до о.т. 153, кв. 38 по плана на квартал Галата, град Варна.
(2)  - одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на група квартали и улична мрежа, местност „Поляната" по плана на с. Звездица, община Варна.

9.  Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Правна комисия"
относно:
(1) - допълнение и изменение на Правилника за работа на Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация" - Варна.

10.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт" относно:
(1) - относно приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности" на Община Варна.

11.  Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и след приватизационен контрол относно:
(1) - финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната част на „Годишния план за приватизация за 2018 г.„

12.  Упълномощаване на представител на Община Варна да участва в Общо събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК"” АД, насрочено на 26.03.2018 г.

13.  Одобряване на Правила за работа на Съвета на директорите на „Индустриално - технологичен парк Варна" ЕАД.

14.  Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските дружества, собственост на община Варна.

15. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет- Варна.

16. Дискусия с гражданите.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Бивш шеф на КАТ разкритикува нови идеи за скоростта и катастрофите

САЩ нямат план за Сирия за периода след изтеглянето на войските им

Съдът отмени запори и възбрани върху имоти и сметки на Ветко Арабадажиев

Репликата на Борисов "нахейти ви първата дама" се отнася за Елена Йончева, а не за Десислава Радева

Радева: "Борисов се занимава с мен при откриването на кампанията-съзирам болка на подсъзнателно ниво"

Борисов иска пълна мобилизация и безкомпромисност, смята Цветанов.


НОВИНИТЕ
Привикаха Живко Мартинов в следствието за "Суджукгейт" Привикаха Живко Мартинов в следствието за "Суджукгейт"

1400 работници остават без работа след затварянето на завод за авточасти 1400 работници остават без работа след затварянето на завод за авточасти

Акушерките у нас са два пъти по-малко от необходимото Акушерките у нас са два пъти по-малко от необходимото

Футболният елит се събира за поклонението на Иван Вуцов на националния стадион "Васил Левски" Футболният елит се събира за поклонението на Иван Вуцов на националния стадион "Васил Левски"

Израел удря позиции на Иран в Сирия Израел удря позиции на Иран в Сирия
ЕВРОПА
Берлин: "Лондон трябва да заяви какво иска от Брекзит" Берлин: "Лондон трябва да заяви какво иска от Брекзит"

Дипломат №1 на Германия: "Никой не може да спре изграждането на “Северен поток-2“!" Дипломат №1 на Германия: "Никой не може да спре изграждането на “Северен поток-2“!"

Експлозия и пожар в университета в Лион Експлозия и пожар в университета в Лион

Шест сценария за Мей, Лондон и Брекзит Шест сценария за Мей, Лондон и Брекзит

Паси: "Британците са дрогирани и халюцинират за Брекзит" Паси: "Британците са дрогирани и халюцинират за Брекзит"