Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Проект за дневен ред на двадесетото и осмото заседание на Общински съвет - Варна


Сподели:
20 Март 2018, Вторник

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания и отговори на питания.

2.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване"
относно:
(1)  - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2)  - отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3)  - приемане на доклади за самооценка за провеждане на последваща акредитация на Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД.
(4)  - утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител на „Диагностично - консултативен център „Чайка"" ЕООД.
(5)  - поправка на очевидна фактическа грешка на решения N? 1038- 2(23)/21.12.2017 г.( № 1039-2(23)/21.12.2017 г., № 1040-2(23)/21.12.2017 г., № 1041-2(23)/21.12.2017 г.( № 1042-2(23)/21.12.2017 г. и № 1067-4(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет - Варна.

3.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование" относно:
(1)  - приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Варна за 2018 година.
(2)  - приемане на нова Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство" относно:
(1)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г."( одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Прибой", ПИ с идентификатор 10135.5549.1606.
(2)  - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:
-  гр. Варна, ул. „Лира" № 15.
-  гр. Варна, со „Боровец-юг", ПИ с идентификатор 10135.5404.4767.
-  гр. Варна, со „Акчелар", ПИ с идентификатор 10135.2522.136.
-  гр. Варна, ул. „Мадара" № 47.
(3)  - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба на имоти, находящи се в:
-  община Варна, село Тополи, ул. „Йордан Николов" № 40, на собственика на законно построена сграда.
-  община Варна, село Каменар, ул. „Цар Симеон I" № 44, на собственика на законно построена сграда.
(4)  - определяне предназначението на жилища - собственост на община
Варна.
(5)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г." и предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в:
-  гр. Варна, ул. „Вилите" № 1-А, в полза на Дирекция „Образование и младежки дейности" при община Варна.
-  гр. Варна, жк „Младост”, ПИ с идентификатор 10135.3512.208, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона".
(6)  - предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящи се в гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.307, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона".
(7)  - даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за безвъзмездно управление №Д13000300ВН/12.03.2013г. сключен между община Варна и ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация".
(8)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г." и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна, жк „Възраждане" бл. 79, в полза на Сдружение „Гаврош".
(9)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
-  общинска собственост през 2018г." и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в община Варна, с. Звездица, м-ст „Ташлъ гичит", представляващ ПИ с идентификатор 30497.24.32, за настаняване на „временен пчелин".
(10)  - обявяване за частна общинска собственост на част от ПИ с идентификатор 10135.2552.2187, допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.", одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху посочения имот.
(11)  - даване на съгласие за предоставяне, стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на новоизградени инфраструктурни обекти:
-  Алеен водопровод за група имоти в местност „Голяма Кокараджа", находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев".
-  Външен (уличен водопровод) и водопроводна мрежа в м-ст „Орехчето" р-н „Аспарухово".
(12)  - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г." и вземане на решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Варна на имоти, находящи се в гр. Варна, кв. „Аспарухово", жк „Дружба" бл. 11 и ул. „Кавала" № 1-а.
(13) - изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Барна.
(14)  - одобряване на застраховател за сградата и имуществото на:
-  „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД.
-  „Ученическо и столово хранене" ЕАД.
-  „Диагностично - консултативен център 4 - Варна" ЕООД.
(15)  - избор на одитор на „Индустриално - технологичен парк Варна” ЕАД за 2017 г. и 2018 г.
(16)  - даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Околчица" № 15 в полза на Народно читалище „Ясна Поляна - 2014".

5.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Финанси и бюджет":
(1)  - промяна на организационно-управленска структура и длъжностно щатно разписание на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона", приета с Решение № 754-9(20)/2б, 27.07.2017 г. на Общински съвет - Варна.
(2)  - вземане на решение за започване на процедура за освобождаване на натрупаните от РИОСВ - Варна средства за отчисления, за заплащане на предварителното третиране и оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Варна.
(3)  - одобряване на текстове на споразумения на проектодовори за заем, за
залог на вземания и за изменения на споразумения с Европейската банка за
възстановяване и развитие.
(4)  - даване на съгласие за съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна" по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

6.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество" относно:
(1) - даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно
предложение „Електронни архиви за Общини", схема Н 2020 „DT- TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 "Трансформативно въздействие на новите технологии върху обществените услуги" по Програма Хоризонт 2020.

7.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Социални дейности и жилищна политика" относно:
(1) - вземане на решения за наименованията и местоположението на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, реализирани на територията на Община Варна.

8.  Разглеждане на предложения за решения от ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" относно:
(1)  - одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ II-86, 98 „за гробищен парк" и улична регулация от о.т. 148 до о.т. 153, кв. 38 по плана на квартал Галата, град Варна.
(2)  - одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на група квартали и улична мрежа, местност „Поляната" по плана на с. Звездица, община Варна.

9.  Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Правна комисия"
относно:
(1) - допълнение и изменение на Правилника за работа на Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация" - Варна.

10.  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт" относно:
(1) - относно приемане на нова Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности" на Община Варна.

11.  Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и след приватизационен контрол относно:
(1) - финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната част на „Годишния план за приватизация за 2018 г.„

12.  Упълномощаване на представител на Община Варна да участва в Общо събрание на акционерите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК"” АД, насрочено на 26.03.2018 г.

13.  Одобряване на Правила за работа на Съвета на директорите на „Индустриално - технологичен парк Варна" ЕАД.

14.  Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските дружества, собственост на община Варна.

15. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет- Варна.

16. Дискусия с гражданите.


Източник: vlastta.com

В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Мария Габриел: Варна се превръща в хъб за цифрово предприемачество в Централна и Източна Европа

Откриха признаци за глобална катастрофа

Брекзит е сред най-големите безумия на това десетилетие според Андрей Ковачев

Валери Симеонов за майките на деца с увреждания: Шепа кресливи жени с уж болни деца

Защо войната Китай-САЩ тепърва започва

Последни в ЕС по умения за четене, далеч от нуждите на пазара: как Еврокомисията оцени българското образование


НОВИНИТЕ
На 27 октомври в Истанбул ще се състои четиристранна среща на върха за Сирия На 27 октомври в Истанбул ще се състои четиристранна среща на върха за Сирия

Хирургът акад. Дамян Дамянов е лекар на годината Хирургът акад. Дамян Дамянов е лекар на годината

Кремъл: Няма специални отношения между Путин и Тръмп Кремъл: Няма специални отношения между Путин и Тръмп

Заловиха пиян шофьор на ученически автобус в Бургас Заловиха пиян шофьор на ученически автобус в Бургас

Натискат Вучич Сърбия да окупира Косово, ако Прищина се сдобие с армия Натискат Вучич Сърбия да окупира Косово, ако Прищина се сдобие с армия