Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Проект за дневен ред на двадесетото и второто заседание на Общински съвет - Варна


Сподели:
28 Ноември 2017, ВторникПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания и отговори на питания.

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет"
относно:
(1) - актуализация на бюджета на Община Варна за 2017 г.
(2) - вземане на решение за поемане на общински дълг и упълномощаване на кмета на община Варна да подпише Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г.
(3) - вземане на решение за предоставяне на финансови средства за „Полагане на хоризонтална маркировка" за обект „Ремонт на път II-29 Варна - Добрич от км. 3+276 до км. 4+026, в границите на гр. Варна".
(4) - даване на съгласие за заемообразно финансиране на допустими разходи по проект „Информационна система за управление и наблюдение" по Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г.
(5) - даване на съгласие за заемообразно финансиране по Споразумение между Агенцията за социално подпомагане и район „Одесос", район „Приморски”, район „Младост", район „Аспарухово" и район „Владислав Варненчик" при община Варна.
(6) - даване на съгласие за участие на община Варна като партньор в проект City Changer Cargo Bike, по програма Хоризонт 2020 г. и за заемообразно финансиране.
(7) - даване на съгласие за финансово подпомагане Спортно училище „Георги Бенковски".
(8) - даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за минимален брой ученици.
(9) - определяне на дивидент за 2017 г. {дължим от печалбите за 2016 г.) на общинските търговските дружества.
(10) - отпускане на финансови средства на община Бургас и община Камено за възстановяване на щетите и за подпомагане на пострадалите от наводнението.
(11) - опрощаване на неплатени такси на Домашен социален патронаж - Варна за 2016 г.
(12) - изменение на Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи” към бюджета на Община Варна за 2017 г., в частта на дирекция „Здравеопазване".
(13) - увеличаване на числеността на персонала в Комплекс за социални услуги за деца и младежи - Варна.
(14) - одобряване промени в общата численост и структура на общинската администрация на район „Приморски", район „Владислав Варненчик" и район „Младост" при община Варна.
(15) - вземане на решение за започване на процедура за освобождаване на събрани средства с цел разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на територията на Община Варна.

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование"
относно:
(1) - актуализиране на списъка на средищните училища в Община Варна за учебната 2017/2018 г.
(2) - присъждане на Годишни поименни награди на община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.
(3) - даване на съгласие за преместване на деца и ученици от училища, включено като обект на интервенция в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
(4) - приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2017 - 2019 г.).

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика" относно:
(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.
(2) - приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за
2018 г. на Община Варна.
(3) - даване на съгласие за промяна на адресите за предоставяне на социални услуги на: Дом за стари хора „Гергана", Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и Дом за стари хора.
(4) - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално - битови потребности на лицата.

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване"
относно:
(1) - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2) - отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3) - даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД.

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и духовно развитие" относно:
(1) - именуване на улици, находящи се в со „Летището", с. Звездица, Община
Варна.
(2) - именуване на улица, находяща се в промишлена зона „Планова”, гр. Варна.
(3) - преименуване на улица, находяща се в со „Добрева чешма”, гр. Варна.
(4) - определяне на нови срокове за кандидатстване на първа и втора програмна сесия на фонд „Култура".
(5) - избор на временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура".

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт” относно:
(1) - приемане на „Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Варна за периода 2018-2022 година."

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт" относно:
(1) - включване на автобусна линия № 409 към транспортната схема на Община Варна.
(2) - определяне на автогара, обслужваща автобусните линии от републиканската и областната транспортни схеми.

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство" относно:
(1) - одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост, находящи се в община
Варна:
- с. Казашко, ул. „Липа" № 2.
- с. Казашко, ул. „Липа" № 4..
- с. Каменар, УПИ I.
- с. Каменар, УПИ XXII-452.
- с. Каменар, УПИ VI-428, 430.
- с. Каменар, УПИ VIII.
- с. Каменар, УПИ IX-509.
- с. Каменар, УПИ VII-508.
- с. Звездица, ул. „Бега" № 31.
- с. Звездица, ул. „Бега" № 29.
- с. Тополи, ПИ 72709.501.801.
- гр. Варна, ул. „1-ва", ПИ 10135.2564.1700.
- гр. Варна, ул. „Георги Минков" № 18.
- гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 10135.2573.818.
- с. Тополи, ул. „Мита Генова Стойкова”, ПИ 72709.501.931.
- кв. „Свети Никола", ПИ 10135.2526.1509.
- гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов" № 5.
- гр. Варна, ул. „Бяла черква" № 9.
(2) - одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна:
- р-н „Младост", ПИ 10135.3516.187.
- ул. „Банат" № 35.
- вз „Траката", ул. „13-та" № 8.
- ул. „Александър Дякович" № 24.
- со „Ален мак", ПИ 10135.2515.3951.
- со „Боровец-юг", ПИ '10135.5403.489.
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5403.2990.
- ул. „Проф. д-р Ванко Банков" № 22.
- жк „Бриз-юг", ПИ: 10135.2563.1841, 10135.2563.1935, 10135.2563.1933.
- со „Боровец-север", ПИ 10135.5401.696.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", ПИ 10135,2517.4610.
- со „Сотира", ПИ с 10135.2508.1467.
- ул. „Железни врата" № 42.
- со „Прибой", ПИ 10135.5549.2403.
- ул. „Проф.Фредерик Жолио Кюри" № 40.
- ул. „Петко Ю.Тодоров" № 55.

- кк „Чайка", ПИ с 10135.2571.4677.
- ул. „Антон Страшимиров" № 17.
- ул."Дрин" № 57-59.
- ул. „Подполковник Калитин", ПИ 10135.2554.570.
- со „Пчелина", ПИ 10135.3506.790.
- со „Сотира", ПИ 10135.2508.1478.
(3) - одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост, на собственици на законно построени сгради,
находящи се в:
- с. Каменар, ул. „Люляк" № 7-9.
- с. Каменар, ул. „Невен" № 7А-7Б.
- с. Каменар, ул. „Липа" № 3-5.
- гр.Варна, ул. „Петко Напетов" № 54.
- гр. Варна, ул. „Тракия" № 61.
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 129.
- гр. Варна, ул. „Тунджа" № 21 А.
- гр. Варна, ул. „Овеч" № 21.
- гр. Варна, ул. „Крайбрежна" № 43.
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 139.
(4) - предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр.
Варна:
- ж.к."Чайка" бл. 50 - партерен етаж, в полза на Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна. .
- ул. „Юрий Венелин" № 5, в полза на Детска градина №' 5 „Слънчо".
- ул. „Никола Михайловски" № 1, вх. 1, ет. 1, в полза на Детска градина № 13
„Мир".
- бул. „Ген. Колев" № 92 и местност „Планова", в полза на Общинско предприятие „Инвестиционна политика", община Варна.
- бул."Владислав Варненчик" бл.48, ет.1, в полза на район „Младост", община
Варна.
- бул. „Цар Освободител" № 100, в полза на Районен център по
трансфузионна хематология гр.Варна.
- ул. „Алеко Константинов" № 2, в полза на Висш съдебен съвет.
(5) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна:
- в полза на Дирекция „Социални дейности" при община Варна, във връзка с дейността на пенсионерските клубове на територията на община Варна.
- бул. „Владислав Варненчик" № 141, в полза на Фондация „Радост за нашите
деца".
- ул. „Мур" № 2, в полза на Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие" и Сдружение „Съучастие".
- с. Звездица, местност „Орехчето", ПИ 30497.38.15, за настаняване на временен пчелин.
(6) - учредяване на възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман" № 14, в полза на Сдружение „Асоциация на българите по света".
(7) - одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в община Варна:
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", ПИ 10135.2517.4759, 10135.2517.1550, 10135.2517.9506, 10135.2517.1549.
- со „Ален мак", ПИ 10135.2515.9588, 10135.2515.9593, 10135.2515.1187.
- жк „Изгрев", ПИ 10135.2552.1818, ПИ 10135.2552.2768.
(8) - одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в община Варна:
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5403.3608, 10135.5403.9664.
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5404.1608, 10135.5404.9753.
- гр. Варна, кв. „Виница", ПИ 10135.2575.713, 10135.2575.1511.
- гр. Варна, Западна промишлена зона, ПИ 10135.4510.748.
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.4786.
(9) - одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на окончателен договор за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", ПИ 10135.2516.9510.
(10) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане", ПИ 10135.3511.208.
(11) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и даване на съгласие за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в собственост на община Варна на недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в гр. Варна:
- бул. „Генерал Колев" № 17.
- ул. „Дрин" № 31.
- бул. „Христо Смирненски", ПИ 10135.3516.147.
- ул. „Преслав" № 22.
- ул. „Струга" № 111.
(12) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.", и даване на съгласие за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на община Варна на част от имот - държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I" № 26.
(13) - предоставяне безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб", в полза на Сдружение с нестопанска цел „Варна - Европейска младежка столица".
(14) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г." и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 1 кв.м. от ПИ 10135.2562.82, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка", за поставяне на „вендинг машини".
(15) - отмяна на решение №197-б-1(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет -
Варна.
(16) - прекратяване на договор №Д15001170ВН/14.07.2015г., сключен между Община Варна и „Изток Инвест 96" ООД.
(17) - даване на съгласие за подготвяне на процедура за продажба на материали от отчуждени сгради.
(18) - даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дворец на културата и спорта" ЕАД.

10. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в обявеното извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, насрочено за 05.12.2017 г.

11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К", в област с административен център Варна, насрочено на 18.12.2017 г.

12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет - Варна
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

13. Промяна на решения на Общински съвет— Варна, касаещи състава на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол към Общински съвет - Варна.

14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание на търговските дружества, собственост на Община Варна.

15. Промени в съставите на ПК и ВрК към ОС- Варна.

16. Дискусия с гражданите.
В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Наглият подарък за Домусчиев и Пеевски

Андрей Райчев: Президентът рано или късно ще събори правителството

Каракачанов съветва Симеонов да се учи от грешките

Към Нинова: Удивително ми напомняте канцлера Меркел!

Порожанов се оплака, че фермерите пречат на властите

Борисов: Турция няма шанс да влезе в ЕС
ЕВРОПА
Испания отмени международната заповед за арест на Карлес Пучдемон Испания отмени международната заповед за арест на Карлес Пучдемон

България е взела правилните мерки срещу чумата по животните, заяви еврокомисията България е взела правилните мерки срещу чумата по животните, заяви еврокомисията

Македонският парламент единодушно подкрепи членството на страната в НАТО Македонският парламент единодушно подкрепи членството на страната в НАТО

ЕК започва процедура по налагане на санкции срещу Унгария за "Стоп Сорос" ЕК започва процедура по налагане на санкции срещу Унгария за "Стоп Сорос"

Брюксел даде на България два месеца да отговори на опасенията за "Натура 2000" Брюксел даде на България два месеца да отговори на опасенията за "Натура 2000"