Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Проект за дневен ред на двадесетото и второто заседание на Общински съвет - Варна


Сподели:
28 Ноември 2017, ВторникПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания и отговори на питания.

2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет"
относно:
(1) - актуализация на бюджета на Община Варна за 2017 г.
(2) - вземане на решение за поемане на общински дълг и упълномощаване на кмета на община Варна да подпише Запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г.
(3) - вземане на решение за предоставяне на финансови средства за „Полагане на хоризонтална маркировка" за обект „Ремонт на път II-29 Варна - Добрич от км. 3+276 до км. 4+026, в границите на гр. Варна".
(4) - даване на съгласие за заемообразно финансиране на допустими разходи по проект „Информационна система за управление и наблюдение" по Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г.
(5) - даване на съгласие за заемообразно финансиране по Споразумение между Агенцията за социално подпомагане и район „Одесос", район „Приморски”, район „Младост", район „Аспарухово" и район „Владислав Варненчик" при община Варна.
(6) - даване на съгласие за участие на община Варна като партньор в проект City Changer Cargo Bike, по програма Хоризонт 2020 г. и за заемообразно финансиране.
(7) - даване на съгласие за финансово подпомагане Спортно училище „Георги Бенковски".
(8) - даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за минимален брой ученици.
(9) - определяне на дивидент за 2017 г. {дължим от печалбите за 2016 г.) на общинските търговските дружества.
(10) - отпускане на финансови средства на община Бургас и община Камено за възстановяване на щетите и за подпомагане на пострадалите от наводнението.
(11) - опрощаване на неплатени такси на Домашен социален патронаж - Варна за 2016 г.
(12) - изменение на Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи” към бюджета на Община Варна за 2017 г., в частта на дирекция „Здравеопазване".
(13) - увеличаване на числеността на персонала в Комплекс за социални услуги за деца и младежи - Варна.
(14) - одобряване промени в общата численост и структура на общинската администрация на район „Приморски", район „Владислав Варненчик" и район „Младост" при община Варна.
(15) - вземане на решение за започване на процедура за освобождаване на събрани средства с цел разходването им за предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на територията на Община Варна.

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование"
относно:
(1) - актуализиране на списъка на средищните училища в Община Варна за учебната 2017/2018 г.
(2) - присъждане на Годишни поименни награди на община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.
(3) - даване на съгласие за преместване на деца и ученици от училища, включено като обект на интервенция в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
(4) - приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна (2017 - 2019 г.).

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика" относно:
(1) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.
(2) - приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за
2018 г. на Община Варна.
(3) - даване на съгласие за промяна на адресите за предоставяне на социални услуги на: Дом за стари хора „Гергана", Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и Дом за стари хора.
(4) - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално - битови потребности на лицата.

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване"
относно:
(1) - отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2) - отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3) - даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД.

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и духовно развитие" относно:
(1) - именуване на улици, находящи се в со „Летището", с. Звездица, Община
Варна.
(2) - именуване на улица, находяща се в промишлена зона „Планова”, гр. Варна.
(3) - преименуване на улица, находяща се в со „Добрева чешма”, гр. Варна.
(4) - определяне на нови срокове за кандидатстване на първа и втора програмна сесия на фонд „Култура".
(5) - избор на временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура".

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт” относно:
(1) - приемане на „Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Варна за периода 2018-2022 година."

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт" относно:
(1) - включване на автобусна линия № 409 към транспортната схема на Община Варна.
(2) - определяне на автогара, обслужваща автобусните линии от републиканската и областната транспортни схеми.

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство" относно:
(1) - одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска собственост, находящи се в община
Варна:
- с. Казашко, ул. „Липа" № 2.
- с. Казашко, ул. „Липа" № 4..
- с. Каменар, УПИ I.
- с. Каменар, УПИ XXII-452.
- с. Каменар, УПИ VI-428, 430.
- с. Каменар, УПИ VIII.
- с. Каменар, УПИ IX-509.
- с. Каменар, УПИ VII-508.
- с. Звездица, ул. „Бега" № 31.
- с. Звездица, ул. „Бега" № 29.
- с. Тополи, ПИ 72709.501.801.
- гр. Варна, ул. „1-ва", ПИ 10135.2564.1700.
- гр. Варна, ул. „Георги Минков" № 18.
- гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 10135.2573.818.
- с. Тополи, ул. „Мита Генова Стойкова”, ПИ 72709.501.931.
- кв. „Свети Никола", ПИ 10135.2526.1509.
- гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов" № 5.
- гр. Варна, ул. „Бяла черква" № 9.
(2) - одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна:
- р-н „Младост", ПИ 10135.3516.187.
- ул. „Банат" № 35.
- вз „Траката", ул. „13-та" № 8.
- ул. „Александър Дякович" № 24.
- со „Ален мак", ПИ 10135.2515.3951.
- со „Боровец-юг", ПИ '10135.5403.489.
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5403.2990.
- ул. „Проф. д-р Ванко Банков" № 22.
- жк „Бриз-юг", ПИ: 10135.2563.1841, 10135.2563.1935, 10135.2563.1933.
- со „Боровец-север", ПИ 10135.5401.696.
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", ПИ 10135,2517.4610.
- со „Сотира", ПИ с 10135.2508.1467.
- ул. „Железни врата" № 42.
- со „Прибой", ПИ 10135.5549.2403.
- ул. „Проф.Фредерик Жолио Кюри" № 40.
- ул. „Петко Ю.Тодоров" № 55.

- кк „Чайка", ПИ с 10135.2571.4677.
- ул. „Антон Страшимиров" № 17.
- ул."Дрин" № 57-59.
- ул. „Подполковник Калитин", ПИ 10135.2554.570.
- со „Пчелина", ПИ 10135.3506.790.
- со „Сотира", ПИ 10135.2508.1478.
(3) - одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти - частна общинска собственост, на собственици на законно построени сгради,
находящи се в:
- с. Каменар, ул. „Люляк" № 7-9.
- с. Каменар, ул. „Невен" № 7А-7Б.
- с. Каменар, ул. „Липа" № 3-5.
- гр.Варна, ул. „Петко Напетов" № 54.
- гр. Варна, ул. „Тракия" № 61.
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 129.
- гр. Варна, ул. „Тунджа" № 21 А.
- гр. Варна, ул. „Овеч" № 21.
- гр. Варна, ул. „Крайбрежна" № 43.
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 139.
(4) - предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр.
Варна:
- ж.к."Чайка" бл. 50 - партерен етаж, в полза на Център за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна. .
- ул. „Юрий Венелин" № 5, в полза на Детска градина №' 5 „Слънчо".
- ул. „Никола Михайловски" № 1, вх. 1, ет. 1, в полза на Детска градина № 13
„Мир".
- бул. „Ген. Колев" № 92 и местност „Планова", в полза на Общинско предприятие „Инвестиционна политика", община Варна.
- бул."Владислав Варненчик" бл.48, ет.1, в полза на район „Младост", община
Варна.
- бул. „Цар Освободител" № 100, в полза на Районен център по
трансфузионна хематология гр.Варна.
- ул. „Алеко Константинов" № 2, в полза на Висш съдебен съвет.
(5) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна:
- в полза на Дирекция „Социални дейности" при община Варна, във връзка с дейността на пенсионерските клубове на територията на община Варна.
- бул. „Владислав Варненчик" № 141, в полза на Фондация „Радост за нашите
деца".
- ул. „Мур" № 2, в полза на Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие" и Сдружение „Съучастие".
- с. Звездица, местност „Орехчето", ПИ 30497.38.15, за настаняване на временен пчелин.
(6) - учредяване на възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман" № 14, в полза на Сдружение „Асоциация на българите по света".
(7) - одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в община Варна:
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", ПИ 10135.2517.4759, 10135.2517.1550, 10135.2517.9506, 10135.2517.1549.
- со „Ален мак", ПИ 10135.2515.9588, 10135.2515.9593, 10135.2515.1187.
- жк „Изгрев", ПИ 10135.2552.1818, ПИ 10135.2552.2768.
(8) - одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в община Варна:
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5403.3608, 10135.5403.9664.
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5404.1608, 10135.5404.9753.
- гр. Варна, кв. „Виница", ПИ 10135.2575.713, 10135.2575.1511.
- гр. Варна, Западна промишлена зона, ПИ 10135.4510.748.
- со „Боровец-юг", ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.4786.
(9) - одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на окончателен договор за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", ПИ 10135.2516.9510.
(10) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане", ПИ 10135.3511.208.
(11) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и даване на съгласие за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в собственост на община Варна на недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в гр. Варна:
- бул. „Генерал Колев" № 17.
- ул. „Дрин" № 31.
- бул. „Христо Смирненски", ПИ 10135.3516.147.
- ул. „Преслав" № 22.
- ул. „Струга" № 111.
(12) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.", и даване на съгласие за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на община Варна на част от имот - държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I" № 26.
(13) - предоставяне безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб", в полза на Сдружение с нестопанска цел „Варна - Европейска младежка столица".
(14) - допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г." и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 1 кв.м. от ПИ 10135.2562.82, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка", за поставяне на „вендинг машини".
(15) - отмяна на решение №197-б-1(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет -
Варна.
(16) - прекратяване на договор №Д15001170ВН/14.07.2015г., сключен между Община Варна и „Изток Инвест 96" ООД.
(17) - даване на съгласие за подготвяне на процедура за продажба на материали от отчуждени сгради.
(18) - даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дворец на културата и спорта" ЕАД.

10. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие в обявеното извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, насрочено за 05.12.2017 г.

11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К", в област с административен център Варна, насрочено на 18.12.2017 г.

12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет - Варна
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

13. Промяна на решения на Общински съвет— Варна, касаещи състава на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол към Общински съвет - Варна.

14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание на търговските дружества, собственост на Община Варна.

15. Промени в съставите на ПК и ВрК към ОС- Варна.

16. Дискусия с гражданите.
В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Глоба до 10 хил. лв. за кметове, които не са намалили замърсяването на въздуха, предвижда законопроект

Валери Симеонов няма да подава оставка! Призова бизнеса да не прави контрапротест в негова защита!

Кольо Парамов: Бюджетът ни е консервативен, важно е да задържим 3,5% инфлация догодина

Нидал Алгафари: Този път Валери Симеонов прекрачи един морален праг

ЕС досега не е връщала национален бюджет, но това може да се промени

ЕК: САЩ и Русия да останат в договора за ядрените ракети със среден обсег


НОВИНИТЕ
Край Варна откриха най-стария цял потънал кораб в света Край Варна откриха най-стария цял потънал кораб в света

БСП поиска Валери Симеонов да бъде извикан утре в НС БСП поиска Валери Симеонов да бъде извикан утре в НС

Информационна кампания в защита на НП "Пирин" ще се състои в девет града у нас Информационна кампания в защита на НП "Пирин" ще се състои в девет града у нас

И Каракачанов не поиска оставката на Симеонов И Каракачанов не поиска оставката на Симеонов

МГ "Д-р Петър Берон" става Дигитално училище на годината МГ "Д-р Петър Берон" става Дигитално училище на годината
ЕВРОПА
ЕС досега не е връщала национален бюджет, но това може да се промени ЕС досега не е връщала национален бюджет, но това може да се промени

ЕК: САЩ и Русия да останат в договора за ядрените ракети със среден обсег ЕК: САЩ и Русия да останат в договора за ядрените ракети със среден обсег

ЕК в България търси доброволци за своя младежки екип ЕК в България търси доброволци за своя младежки екип

На 13 ноември еврокомисията ще представи мониторинговите доклади за България и Румъния На 13 ноември еврокомисията ще представи мониторинговите доклади за България и Румъния

Европарламентът ще обсъди убийството на журналиста Джамал Хашокжи Европарламентът ще обсъди убийството на журналиста Джамал Хашокжи