Конфликтни теми | Здраве | Други теми | Избрано от редактора | Проблясъци | Вяра

Деветнадесето заседание на Общински съвет - Варна


Сподели:
19 Май 2017, Петък

По предложение на ПК „Култура и духовно развитие" Общински съвет – Варна:


(1) - присъжда Голяма награда „Варна" и награда „Варна" за ярки постижения в областта на културата за 2017 г.

Голяма награда "Варна" - за Венцеслав Стоянов Антонов - за изложбата му в галерия "Графит" през ноември 2016г., за извеждането на "Биеналето" на световен подиум и за цялостно творчество.

За литература са номинирани Ангел Георгиев Ангелов - за издадения му роман "Пътуването" и Юлиян Атанасов Янков за издадените му книги "Романтика за динозаври" и "Строителите на случайностна България" (есета в съавторство с Деян Михайлов - разкази).

За награда "Варна" за изобразително изкуство са номинирани тандемът Лора Янкова Маринова - Борисова и Димитър Николов Борисов - за високи екипни постижения в областта на сценографията, портрета и композицията.

В област "Театър" номинираните са Гергана Красимирова Арнаудова - за изпълнението и на главната роля на мадам Злата в постановката "Криворазбраната цивилизация", както и в други постановки. Номинацията на младата актриса е реверанс към тазгодишното домакинство на Варна за Европейска младежка столица на изкуствата - бе отбелязано по време на заседанието на комисията. Другата номинация е за екипа на Държавен куклен театър Варна - за спектакъла "Мечо Пух" от Алън Александър Милн.

В областта на музиката за награда "Варна" номинациите също са две - на Емил Георгиев Диканаров - за активното пропагандиране на българската музика в чужбина и преподавателска дейност и на Неджет Мустафа Ахмед за приноса му в развитието на музикалния фолклор, за преподавателската и изпълнителската дейност в инструменталния фолклор.

В раздел "Опера" (изпълнителско изкуство) е номиниран екипът на Държавна опера към ТМПЦ Варна за постъновъчен екип и изпълнители - симфоничен оркестър, солисти, хор и балетна трупа за световната премиера "Граф Монте Кристо", мюзикъл по едноименния роман на Ал. Дюма.

В областите танц, кино и архитектура няма номинации.

За награда "Варна" за журналистика е номинирана Татяна Илийчева Капричева - за високия и професионализъм, за популяризиране и отразяване на музикалния и културния живот на Варна.

По предложение на  ПК „Наука и образование" Общински съвет – Варна реши:

(1) - присъжда награда „Варна" в сферата на науката и висшето образование за 2017 г.

Номинациите за присъждане на награда „Варна” 2017 в сферата на науката и висшето образование са:

Хуманитарни науки
индивидуална награда - проф. д-р Стефан Пеев от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
колективна награда - Факултетът „Обществено здравеопазване” към МУ

Природни науки
индивидуална награда – няма номинации
колективна награда - научен колектив доц. д-р Георги Киров, гл. ас. д-р Любомир Камбуров и ас. д-р Георги Червенков


Обществени науки
индивидуална награда - проф. д-р Станислав Иванов от Висше училище по мениджмънт
колективна награда - научен колектив с ръководител проф. д-р Теодора Бакърджиева от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Технически науки
индивидуална награда - доц. д-р инж. Кристина Близнакова от Технически университет
колективна награда - научен колектив с ръководител флотилен адмирал проф. Боян Медникаров от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”

(2)- присъжда награда „Варна" в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г.


Номинациите за присъждане на награда „Варна” 2017 в сферата на училищното и предучилищното образование:

„Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка - Виктор Мирев, ученик в XII клас от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“.

„Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка -  Христо Христов, ученик в  IX клас от Спортно училище „Георги Бенковски“ и състезател по вдигане на тежести

„Учител на годината” в областта на основното образование – няма номинации

„Учител на годината” в областта на обслужващите звена - Ева Божурова, старши учител по астрономия в Центъра за подкрепа на личностно развитие към Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник”

„Учител на годината” в областта на основното образование - Недко Царев, учител по музика с инструмент гайда музика в ОУ „Антон Страшимиров“

„Учител на годината” в областта на средното образование - Тодор Янков, учител по информатика и информационни технологии в Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“

„Учител на годината” в областта на професионалната подготовка - Крум Крумов,  дългогодишен учител по спорт „Лека атлетика“ в Спортното училище

„Колектив на годината” в областта на предучилищното образование - Детска градина № 38 „Маргаритка“ с директор Параскева Жекова Люцканова

„Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена -  ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с директор Сияна Филипова Мандова

„Колектив на годината” в областта на средното училищно образование и обслужващи звена -  Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич Пушкин с директор Светлан Великов Илиев


(3)- дава съгласие за преобразуване на Помощно училище „Братя Миладинови" - Варна в „Център за специална образователна подкрепа" - Варна.


По предложение на ПК „Здравеопазване" Общински съвет – Варна:

(1) – отпуска еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.
(2) - отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(3) неотпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.
(4) – одобрява промени в „Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна“, приети с решение № 174-3/7/20.04.2036 г. на Общински съвет - Варна.


По предложение на ПК „Финанси и бюджет" Общински съвет – Варна:

(1) - измененя решение № 493-3/10/04.08.2016 г. на Общински съвет - Варна по проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Варна“, ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., както следва:

Текстът:

„Благоустройство на междублокови пронстранства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“;

се променя на:

„Благоустройство на междублокови пронстранства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф“.

(2) - измененя и допълва Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
(3) – дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустими разходи по проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 г. - 2020 г.:

Проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ – до 59 000лв.
Проект „Естетизация и модернизация на градската среда на град Варна“ – до 50 000лв.
Проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай Хайтов“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – до 50 000лв.
Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на град Варна“ – до 76 000лв.

(4) - дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза" по процедура на директно предоставяне на ,БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 Г.-2020 г. - Варна".

(5) - предлага на Президента на Република България да не се опростят задълженията на Момчо Момчев, Васил Шурбов и Снежана Шурбова.

(6) – дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект "Бъди зелен_Трансгранично управление на зелена градска среда в рамките на урбанизираните територии".

По предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика" общински съвет – Варна:

(1) - приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Варна;
(2)  - отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално - битови потребности на лицата;
(3) - неотпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално - битови потребности на лицата;

(4) - дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия;
(5) - дава съгласие за кандидатстване на Община Варна с проектопредложение „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж гр. Варна" към Фонд „Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика.
(6) - дава съгласие за допълване на конкурсни условия при възлагане на социални услуги „Защитено жилище" за лица с психични разстройства, „Кризисен център" за лица претърпели насилие и жертви на трафик и „Дневен център" за пълнолетни лица с увреждания.
(7) -дава съгласие за разкриване на социална услуга „Кризисен център за деца".
(8) -дава съгласие за промяна на адреса за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция" за възрастни хора с увреждания.


По предложение на ВрК „Структури и общинска администрация" Общински съвет – Варна:
 - променя общата численост и структура на общинската администрация.

По предложение на ПК  „Младежки дейности и спорт" Общински съвет – Варна:

(1) - измененя и допълва „Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Варна".
(2) - приема Правилник за условията и реда и реда на финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани по Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ чрез Сдружение „Варна-Европейска младежка столица", одобрява текст на Договор за финансиране между Община Варна и Сдружение „Варна- Европейска младежка столица" и възлага подписването му.

По предложение на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество" Общински съвет – Варна реши:

(1) - одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 Г.-2020 г. на Община Варна и отчет за изпълнение на Програмата за неговото изпълнение за 2016 г.
(2) - дава съгласие за кандидатстване и заемообразно финансиране от Община Варна, с проектно предложение „Цифрово съхранение и достъп до архиви на общини", схема Н 2020 ICT-11-2017 „Колективни информационни платформи за устойчивост и социални иновации" по Програма Хоризонт 2020.
(3) – дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект „Бизнес акселератор в Североизтока.

Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна за участие в Общо събрание на акционерите на:

- „Спортен комплекс „Спартак" АД – представител Мартин Андонов;
- „Общинска банка" АД – Станислав Иванов;
- „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД – Кирил Георгиев;
- „Спортен комплекс – Варна“ АД – Димитър Карбов.

По предложение на  ПК „Собственост и стопанство" Общински съвет – Варна:

(1) - дава съгласие за прекратяване и заличаване на „Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ „Белодробен медицински център Варна"" ЕООД, собственост на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна" ЕООД.
(2) - дава съгласие за учредяване на търговско дружество с наименование „Амбулатория - Медицински център за специализирана медицинска помощ - проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД.
(3) - дава съгласие за продажба чрез търг на ДМА, собственост на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна" ЕООД.
(4) - дава съгласие за бракуване на ДМА, собственост на „Градски транспорт" ЕАД.
(5) - одобрява застраховател за сградата и имуществото на „Дворец на културата и спорта" ЕАД.
(6) - дава съгласие за прекратяване на договор между община Варна и Сдружение с обществено-полезна дейност „Народно читалище Стара Варна 2010";
(7) - изменя „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г."; придобиване в собственост на Община Варна на движими вещи и предоставянето им безвъзмездно за управление, ведно с недвижим имот на „Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов" - гр. Варна.
(8) - изменя „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев" № 90.
(9) - дава предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за оптична кабелна линия на Министерство на отбраната.
(10) - обявява частна-общинска собственост на сграда, находяща се в кк „Св. Св. Константин и Елена" с идентификатор 10135.2569.124.2, допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.", одобряване на пазарна оценка на имота и възлагане на кмета на Община Варна да сключи Допълнително споразумение 1 към договор за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа.
(11) - изменя „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г." и предоставяне безвъзмездно за управление на Община Варна на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Овеч" № 2.
(12) - отдава под наем на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч" № 7А.
(13) - дава съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД на новоизграден инфраструктурен обект, находящ се в гр. Варна, местност „Траката".
(14) – поправя техническа грешка в предложение на Общински съвет – Варна.
(15) - приема годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2017 г. на:
-"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" - ВАРНА" ЕООД.
-"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА"ЕООД.
-"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА" ЕООД.
-"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА" ЕООД.
-"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД.
-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД.
-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА" ЕООД.
-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-р» ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА" ЕООД.
-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВАРНА" ЕООД.
-„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА" ЕООД. "
- "ОБРЕДИ" ЕООД - ВАРНА.
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА" ЕАД.
-„ПАЗАРИ" ЕАД.
-„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД.
-„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД.
-„ЖИЛФОНД" ЕООД.
.
Общински съвет – Варна приема отчет от Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.В категории: Местна власт

Сподели:

Коментари

0 коментара
Добави коментар
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код
 


АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ
Автор: Жан-Пол Бригели, causeur.fr: "Когато си роден долу, си оставаш долу: няма социален асансьор"

Случаят Желяз Андреев и режимът за екстрадиция в САЩ

Защо Лондон не ратифицира Истанбулската конвенция

Бойко Борисов категоричен: Държавата ще защити Желяз Андреев!

Америка за Пеевски

Нимиц: Македония и Гърция са поели ангажимент да решат спора за името